5 non-traditional tips on writing a great cover letter

5 netradičních tipů, jak napsat skvělý motivační dopis

Jestliže se ucházíte o práci, jsou tři věci, které musíte zvládnout na 100 %, abyste si zajistili co nejvyšší šance na úspěch – zaslat CV, napsat motivační dopis a absolvovat pohovor. V dnešním článku se budeme věnovat psaní motivačního dopisu.

Motivačním dopisům se již věnovalo mnoho článků, většinou však v rovině základních parametrů a pouček. My vám předkládáme pět netradičních tipů, jak motivační dopis oživit, napsat originálně a odlišit se tak od ostatních kandidátů.

Včleňte do textu humor

Podle blogu společnosti HubSpot není tento tip paušální a nedá se použít všude. Pokud však dokážete do motivačního dopisu zapojit formální, přiměřený humor, určitě se tak odlišíte od ostatních kandidátů a prokážete sebevědomí.

Dejte najevo nadšení pro obor

Z motivačního dopisu by mělo být jasné nejen to, že máte s daným oborem profesní zkušenosti, ale i to, že jste fanouškem oboru i v osobním životě a máte pro danou problematiku vášeň.

Ukažte, že danou firmu znáte

Z dopisu by mělo vyplývat, že jste se o danou společnost zajímali a že o ní něco víte. Použijte tedy v textu nějaký specifický detail, který danou firmu charakterizuje.

Zmiňte něco, co nevyplývá z vašeho CV

Ideálním způsobem, jak vyniknout mezi mnohdy desítkami dalších kandidátů, je zmínit nějakou vaši vlastnost, zkušenost nebo dovednost, kterou jste předtím nezmínili v životopise. Něco, co zástupce firmy nečeká. Zajistíte si tak moment překvapení a okamžitou pozornost.

Buďte co nejkonkrétnější

Ať už o sobě v motivačním dopise píšete cokoliv, nikdy se nesmí jednat pouze o vágní fráze. Vždy buďte zcela konkrétní. Prohlášení typu: „Jsem cílevědomý a orientovaný na výsledek.“ nikomu nic neřeknou, pokud je nepodpoříte konkrétními čísly a důkazy.

 -mm-

5 non-traditional tips on writing a great cover letter

If you are applying for a job, there are three areas where you must perform 100% to have the best chance of success: CV, cover letter and interview. Today's article will deal with writing a cover letter.

Much has already been written on this topic, but mostly about the basic parameters and essential advice. Here we will offer five non-traditional tips on how to make your cover letter fresher and more original, thus distinguishing yourself from other candidates.

Integrate humour into the text

According to the blog of the HubSpot company, this advice is not universal and cannot be used everywhere. But if you do manage to incorporate some formal, appropriate humour into the letter, you will definitely distinguish yourself from others and you will show confidence.

Show you are enthusiastic about the given sector

It should be clear from your cover letter that you are not only close to the given business field professionally but also a fan of it in your personal life and that you have a passion for that particular branch.

Show you know the given company

The letter should show you have done your research on the company and know something about it. In your text, use a specific detail that characterises the company.

Mention something not included in your CV

An ideal way to distinguish yourself from what may sometimes be dozens of other candidates is mentioning a trait or skill not previously covered in your resume – something the company representative is not expecting. You can thus use a moment of surprise to your advantage and gain immediate attention.

Be as specific as possible

No matter what you are writing about yourself in the cover letter, it must never be just vague phrases. Always be concrete. Statements such as “I am ambitious and goal-oriented” says nothing unless supported by specific numbers and proofs.

-mm-

    Zdroj: HubSpot Blog - blog na stránkách společnosti HubSpot věnovaný marketingu a obchodu