How to improve your self-confidence even if you have failed

Jak si zlepšit sebevědomí, i když jste selhali

Někdy ani roky plánování a tvrdé práce nestačí k tomu, aby vás ochránily před neúspěchem. Astronomka Erika Hamdenová, profesorka astrofyziky na Arizonské univerzitě, společně s týmem vědců strávila 10 let stavěním teleskopu FIREBall, který měl ve stratosféře pozorovat mraky plynného vodíku. Když byl v září roku 2018 vypuštěn, nastal však problém...

Ukázalo se, že balón, který měl teleskop vynést do vzduchu, měl díru a nouzově přistál v poušti Nového Mexika. V okamžiku tým viděl, jak se veškerá jeho práce zhroutila. Hamdenová však díky tomuto osudnému momentu později zjistila, že lze podniknout konkrétní kroky, které opět zvednou vaše sebevědomí a posunou vás k úspěchu. O své myšlenky se podělila v rámci workshopu TEDWomen2020.

Hamdenová navrhuje použít vodítko z vědecké metody, která považuje selhání za nezbytný krok k dosažení pokroku. Dle jejích slov je objev většinou procesem hledání věcí, které nefungují, a selhání jsou nevyhnutelné, pokud chcete posouvat hranice znalostí.

Zde je několik doporučení, které můžete využít i ve vlastním profesním i osobním životě:

Využívejte svůj seznam úkolů

Abyste si získali důvěru ve velké cíle, musíte se nejprve zaměřit na ty. Pracujte s denním seznamem úkolů a přimějte se dělat ty činnosti, které se vám chce dělat nejméně. Podle Hamdenové se často jedná právě o ty úkoly, u kterých máte hlubokou vnitřní obavu, že je nezvládnete. Pokud je však dokončíte, překonáte něco, co vás doposud děsilo. Pokračujte v tomto procesu každý den.

Když si všimnete, že se něčemu vyhýbáte, zeptejte se sami sebe, čeho se bojíte, a zvažte, co by se stalo, kdybyste selhali. Samozřejmě byste byli zklamaní, ale jaké by byly skutečné „náklady“?

Oddělte osobní hodnotu od své práce

Když neuspějete, jednou z reakcí je, že si automaticky neúspěch spojíte s vlastní osobností a vaší hodnotou. Díky tomu se budete cítit nejen mizerně, ale zároveň se ochuzujete i o cennou zpětnou vazbu, která vám může pomoci posunout se vpřed.  

V týdnech po neúspěšném startu FIREBallu si Hamdenová vzal volno a dala si záležet na tom, aby se nezdržovala na žádném z pocitů nebo aby svou porážku nezměnila v referenci o sobě samotné. Podle ní je opravdu důležité vyhnout se pocitům viny nebo hanby. Pocit viny za něco je způsob, jak se ujistit, že to už nikdy nezvládneme.

Vytvořte si skupinu vzájemné podpory

Vytvoření vlastní skupiny podpory vám pomůže překonat okamžiky pochybností o sobě nebo selhání. Pokud máte pocit, že nemáte kolem sebe lidi, kteří by byli schopni nebo ochotní vám naslouchat, je třeba tyto vztahy kultivovat. K nalezení těchto vztahů se Hamdenová zasazuje o otevřené rozhovory, ve kterých budete sdílet své pocity i obavy a jasně uvedete, co potřebujete.

Pamatujte, že nikomu nezáleží na vašich selháních tak jako vám

Ať už je to lepší nebo horší, každý je hrdinou svého vlastního příběhu, říká Hamdenová. Výsledkem je, že lidé nevěnují vašim osobním neúspěchům tak velkou pozornost, jak si myslíte. V profesionálním prostředí, kde ostatní zkoumají váš výkon, se však můžete se poučit z jejich reakcí.

Pozor na syndrom vyhoření

Při práci na dalším náročném projektu si stanovte přísné limity a hranice času, který jste na něm strávili. Čím více investujete, tím více můžete podpořit vaše sebevědomí, avšak bez přestávek můžete snadno vyhořet. Úkoly jsou plné maratonů a sprintů, udělejte si čas na oslavu těchto sprintů, jakmile budou hotové, doporučuje Hamdenová.

Věřte v možnost budoucího úspěchu

Úroveň úsilí, kterou do něčeho vkládáte, může souviset s tím, jak se cítíte při selhání. Čím větší je, tím větší zklamání budete pociťovat, když se něco nepodaří. Pokud však dokážete tyto dva faktory oddělit, budete s největší pravděpodobností ohromeni svou vlastní odolností. V návaznosti na misi FIREBall o více než dva roky později Hamdenová získala novou perspektivu: „Prošla jsem tímto projektem a misí a mohu projít čímkoli.“Nyní s kolegy připravuje další vypuštění v roce 2021. Bez ohledu na to, co se stane, říká, že někdy je překonání neúspěchu tak jednoduché, jako když se podíváme nahoru a věříme, že je možné něco nového.

 

-bb-

How to improve your self-confidence even if you have failed

Sometimes even years of planning and hard work are not enough to protect you from failure. Astronomer Erika Hamden, a professor of astrophysics at the University of Arizona, together with a team of scientists, spent 10 years building the FIREBall telescope to observe clouds of hydrogen gas in the stratosphere. But when it was launched in September 2018, there was a problem ...

It emerged that the balloon which the telescope was supposed to take into the air had a hole and thus made an emergency landing in the desert of New Mexico. In an instant, the team saw all its work collapse. However, thanks to this fateful moment, Hamden later discovered concrete steps could be taken to re-boost confidence and move towards success. She shared her ideas at the TEDWomen2020 workshop.

Hamden suggests using guidance from a scientific method that considers failure a necessary step in making progress. In her view, discovery is usually a process of finding things that do not work, and failures are inevitable if you want to push the boundaries of knowledge.

Here are some recommendations that you can use in your own professional and personal life.

Have a to-do list

In order to gain confidence in big goals, you must first focus on them. Work with your daily to-do list and force yourself to do the things you least want to do. According to Hamden, these are often tasks that evoke in you a deep inner fear of being unable to handle them. If, however, you complete them, you will have overcome something that has so far been terrifying you. Continue this process every day.

If you notice you are avoiding something, ask yourself what you are afraid of and consider what would happen if you failed. Of course, you would be disappointed, but what would be the real "costs"?

Separate personal worth from your work

Whenever you fail, one reaction is an automatic association of the failure with your own personality and value. As a result, you will not only feel miserable but also deprive yourself of valuable feedback that can help you move forward.

In the weeks following the unsuccessful start of FIREBall, Hamden took time off and made sure not to dwell on any of her feelings or convert the defeat into a reference to herself. Hamden suggests it is very important to avoid feelings of guilt or shame. Feeling guilty about something is one way to ensure we will never be able to do it.

Create a mutual support group

Creating your own support group will help you overcome moments of self-doubt or failure. If you feel you do not have people around you who would be able or willing to listen, you need to cultivate such relationships. In order to do so, Hamden advocates open conversations in which you share your feelings and concerns and clearly state what you need.

Remember: no one cares about your failures as much as you yourself

For better or worse, everyone is the hero of their own story, says Hamden. People don't pay as much attention to your personal failures as you think. On the other hand, in a professional environment where others examine your performance, you can learn from their reactions.

Beware of burnout syndrome

When working on another challenging project, set strict limits and limits on the time you spent on it. The more you invest, the more you can boost your confidence but, without breaks, you might easily burn out . Tasks are full of marathons and sprints; Hamden recommends taking time to celebrate the sprints as soon as they are finished.

Believe in the possibility of future success

The level of effort you put into something can be related to how you feel about failure: the bigger it is, the more disappointment you will feel if something goes wrong. However, if you can separate the two factors, you will most likely be amazed by your own resilience. More than two years after the FIREBall mission, Hamden gained a new perspective: "If I've gone through this project and mission, I can go through anything." Now she and her colleagues are preparing another launch in 2021. No matter what happens, she says, sometimes overcoming failure is as easy as just looking up and believing something new is possible.

 

-bb-

    Zdroj: TED.com - nezisková organizace zaměřená na podporu „myšlenek hodných šíření“.