Want to become a career coach? Five personal traits you need for this profession

Chcete se stát kariérním koučem? 5 vlastností, které k této profesi potřebujete

Stát se koučem v oblasti kariérního poradenství je snem a cílem mnoha personalistů. Být na volné noze a pomáhat lidem najít kariéru svých snů zní lákavě, i přestože toto rozhodnutí sebou určitě nese i nějaká rizika a nejistoty. Ať už byste se chtěli stát kariérním koučem na plný úvazek, nebo pouze formou vedlejší činnosti, zde je pět vlastností, které k této profesi budete potřebovat.

Ochota neustále se vzdělávat

Jak uvádí blog Briana Tracyho, oblast kariérního poradenství se neustále rozvíjí. Nové trendy, nová slova a nové postupy vznikají a zanikají každý rok. Jako profesionální kouč se budete muset ve všech těchto trendech orientovat – a proto musíte být připraveni se neustále vzdělávat.

Empatie

Schopnost naslouchat a schopnost vcítit se do člověka, se kterým mluvíte, je nutným předpokladem k tomu, abyste se mohli stát kariérním koučem. Naučte se dívat se na věci nikoliv jenom svýma očima, ale i očima lidí kolem sebe.

Plánování a organizace práce

Kariérní kouč musí být dobře organizovaný. Musíte působit profesionálně, dodržovat všechny termíny, časy a sliby, a musíte si umět velmi dobře zorganizovat práci (a to samé musíte učit i své klienty!)

Pozitivní přístup

Jednou ze základních úloh kariérního kouče je motivace a inspirace svých klientů. Měli byste proto mít obecně pozitivní (byť stále realistický) pohled na svět a měli byste umět své podřízené motivovat k tomu se na svět dívat jako na sadu příležitostí.

Schopnost vyvracet klientům jejich zavedené představy

Klienti za vámi budou často chodit se zcela zcestnými, ale hluboce zakořeněnými představami o tom, jak to funguje na trhu práce nebo jaké jsou jejich silné a slabé stránky. Musíte být připraveni do určité míry tyto vžité představy vyvracet a uvádět na pravou míru, a to i za cenu polemiky nebo mírné konfrontace s daným zákazníkem.-mm-

Want to become a career coach? Five personal traits you need for this profession

Becoming a career coach is the dream and goal of many HR professionals. Being a freelancer and helping people find their dream career sounds appealing, even though this decision definitely carries some risks and uncertainties. Whether you would like to become a full-time career coach or do it just as a sideline, here are five personal qualities you will need in order to succeed in this profession.

Willingness to keep educating yourself 

As stated on Brian Tracy's blog, career counselling is constantly evolving. New trends, new words, and new practices come and go every year. A professional coach has to keep pace with all these trends, which is why you have to be prepared to educate yourself continuously.

Empathy

The ability to listen and empathise with people you are talking to is a prerequisite for becoming a career coach. Learn to see things not just through your own eyes, but also through the eyes of those around you.

Planning and organising your work

A career coach needs to be well organised. You have to come across as professional, meet all deadlines and fulfil all promises; you also need to be able to organise your work excellently, as well as teach your clients to do the same.

Positive attitude

One of the basic roles of a career coach is to motivate and inspire clients. You should therefore have a generally positive (though still realistic) view of the world and be able to motivate your clients to view the world as a set of opportunities.

Ability to challenge a client's beliefs

Clients will often have completely misguided but deeply ingrained ideas about how the job market works or where their own strengths and weaknesses lie. You must be prepared to some extent to challenge these beliefs and set them straight, even at the expense of an argument or mild confrontation with the given client.


-mm-

    Zdroj: BrianTracy.com - blog předního světového odborníka na rozvoj lidského potenciálu a osobní efektivity