Don't be afraid to mention higher pay at an interview

Nebojte se říct si na pohovoru o vyšší ohodnocení

Chcete-li získat požadované ohodnocení, musíte položit základy ještě předtím, než dorazíte k jednacímu stolu. Přečtěte si rychlého průvodce krok za krokem.

Před a během pohovoru

Před pohovorem si proveďte drobný výzkum. Seznamte se s platovými rozsahy a benefity společnosti a také se standardy v daném odvětví – dozvíte se navíc další užitečné informace o společnosti i její konkurenci. Pak přemýšlejte o tom, co od práce chcete, a to jak z hlediska platu a výhod, tak z hlediska příležitostí, mobility a flexibility.

Nikdy nezačínejte rozhovor o ohodnocení příliš brzy. Nejprve si důkladně ověřte, do jaké míry organizace splňuje vaše představy i jakou hodnotu můžete nabídnout vy. Díky tomu získáte větší jistotu i silnější vyjednávací pozici a nebudete se např. zbytečně podceňovat, jen abyste pracovní nabídku získali.

Když se vás zaměstnavatel přímo zeptá na částku, využijte svého prvotního výzkumu a hovořte o standardních platových rozmezích, nikoli o konkrétních číslech.

V době nabídky

Pokuste se zmínit specifickou představu o ceně dříve, než to udělá zaměstnavatel. Tím zahájíte jednání z vaší pozice. I přesto, že zaměstnavatel nabízí práci a plat současně, nezavazujte se příliš rychle, pokud o vás jeví zájem. Vezměte si čas na rozmyšlenou. Pokud jste se navíc zúčastnili pohovoru u jiných firem, sdělte potenciálnímu zaměstnavateli konkurenční nabídky. Zjistěte, zda může proces pohovoru urychlit nebo vám dát lepší podmínky.

Jestliže vám zaměstnavatel nemůže nabídnout požadovaný plat, přemýšlejte o dalších cenných bonusech a zkuste o ně požádat. Například vzdělávání je skvělým benefitem, který navíc zvýší vaši hodnotu na pracovním trhu.

Lepší vyjednávací pozici si také zajistíte, jestliže uvedete svou hodnotu kvantifikovatelným způsobem – například kolik peněz jste ušetřili vaší společnosti nebo jak vaše projekty zvýšily prodeje o XY korun.

Můžete zároveň požádat zaměstnavatele, aby vám provedl kontrolu platu po šesti měsících, nikoli po roce nebo za bonus na konci roku, pokud vyděláte určitou částku peněz. Ukážete tím, že si věříte a jste odhodláni přinést firmě hodnoty, které proklamujete.


Umět si vyjednat vyšší ohodnocení, není něco, co se naučíte přes noc, ale je to určitě něco, co se můžete naučit. Pracujte na tom.

 

 

-bb-

Don't be afraid to mention higher pay at an interview

In order to receive your desired salary, you must lay the foundations before sitting down at the negotiating table. Here is a brief step-by-step guide.

Before and during the interview

Do a little research before the interview. Acquaint yourself with the pay ranges and benefits of the company and compare them within the given industry: you will also learn other useful information about the company and its competitors. Then consider what you want from work, in terms of both pay and benefits and opportunities, mobility and flexibility.

Never start an conversation about pay too soon. First, thoroughly check to what extent the organisation meets your expectations and what value you can offer. This way you will gain greater security and a stronger negotiating position, and you will not, for example, unnecessarily underestimate yourself just for the sake of getting a job offer.

When an employer asks you directly for a figure, use your initial research and talk about standard salary ranges, not specific numbers.

At the time of the offer

Try to mention your specific idea of ​​pay before the employer mentions it. This will start negotiations from your position. If the employer offers the job and salary at the same time, do not commit yourself too quickly if they are interested in you. Take time to think. In addition, if you have had interviews with other companies, inform the potential employer of a competitive offer. Find out if this might speed up the interview process or give you better conditions.

If your employer can't offer you the required pay, think about other valuable bonuses and try asking for them. For example, education is a great benefit that will further increase your value in the job market.

You could secure a better bargaining position by quantifying your value: for example, state how much money you saved your current company or how your projects increased sales by whatever amount.

You can also ask your employer to review your salary after six months rather than a year, or for a year-end bonus if you have made a certain amount of money. You will thus show you believe in yourself and are committed to bringing the values ​​you proclaim to the company.


Being able to negotiate a salary is not something you learn overnight but it is definitely something you can learn. Work on it.

 

-bb-

    Zdroj: Monster.com - přední světový pracovní portál