What does employee branding have to do with onboarding?

Co má employee branding společného s onboardingem?

Mnoho organizací považuje silnou zaměstnavatelskou značku za prostředek k přilákání talentů. Značka zaměstnavatele se však prolíná také se zkušenostmi nastupujících zaměstnanců. A to už řada firem opomíjí...

Výzkum Harvard Business School ukázal, že 1 ze 3 nedávných najatých pracovníků hledá nové zaměstnání během prvních šesti měsíců ve společnosti. Ve spojení s výzvami v oblasti produktivity a kulturou je jasné, že nedostatečně dobře navržené strategie pro onboarding mohou mít vážný dopad na samotné podnikání. Lze tomu však pomoci.

Začněte tím, že když do společnosti nastoupí nový zaměstnanec, je to pravděpodobně poprvé, kdy se seznámil s vaší značkou a oslovila ho. Existuje tedy i skutečná příležitost k tomu, aby byla zkušenost zaměstnance správně nasměrována.

Stejným způsobem, jakým používáte hodnoty značky zaměstnavatele k přilákání talentu externě, měli byste použít stejné hodnoty i k internímu zapojení, zaujetí a udržení talentu.

Podobně by měla být vaše strategie pro onboarding v souladu s filozofií, příslibem, požadavky a očekáváními vaší značky zaměstnavatele. V opačném případě budou mít noví zaměstnanci pocit, že byli pouze nalákáni na návnadu, ale výsledek nesplňuje jejich představy.

Aby onboarding program ilustroval kompletní obraz vaší zaměstnavatelské značky, je důležité přijmout pozitiva, drsnou realitu a vše mezi tím. Zde je několik strategických úvah:

Udržujte zaměstnance zodpovědné. Každá silná zaměstnavatelská značka stojí na principu: „Dej a získej“. Jde o vzájemnou výměnu hodnot mezi tím, co zaměstnanec přináší do firmy výměnou za to, co může zaměstnavatel nabídnout. Díky tomu získávají zaměstnanci také odpovědnost za svou vlastní roli v procesu nastupování.

Stanovte jasná očekávání. Onboarding je první a nejdůležitější příležitostí vaší společnosti upozornit na to, co je důležité, co se od zaměstnanců očekává a jak budou hodnoceni. Proto je také klíčové stanovit jasná očekávání od začátku a být otevřeni problémům a příležitostem, s nimiž se lidé setkají. To pomáhá talentu aklimatizovat se na kulturu rychleji a cítit větší pocit sounáležitosti.

Budujte smysl pro účel. Můžete to udělat tak, že se ujistíte, že se noví zaměstnanci sami zapojili do vlastního procesu onboardingu. Například s mnoha lidmi, kteří v současné době pracují vzdáleně, byste mohli podpořit silnější účel tím, že zaměstnancům řeknete, jaké počítačové vybavení nebo opatření potřebují, aby uspěli.

Zde je také několik taktických způsobů, jak oživit vaši onboardingovou strategii:

Využijte obsah vytvořený zaměstnanci. Vaši lidé jsou vaším největším přínosem. Nezapomeňte tedy využít své stávající zaměstnance tím, že je změníte na velvyslance značky, kteří vám pomohou přivítat nové talenty. Zvažte například požádání lidí o natočení videa a jiného interaktivního obsahu, který během onboardingu předá nováčkům důležité informace.

Vytvářejte magické momenty. Můžete se například obrátit na nouzový kontakt vašeho nového zaměstnance (obvykle rodič, sourozenec nebo jiný člen rodiny) a požádat ho, aby natočil video, které nováčkovi popřeje úspěšný první den v nové práci. Je to drobný detail, ale s obrovským efektem.

Povzbuzujte samostatnost. Díky technologickým pokrokům je dnes možné onboarding personalizovat. Můžete například předem připravit informační materiál pro konkrétní publikum nebo kategorii talentů, který mu pomůže během první 100 dní v klíčových oblastech fungování ve firmě. Materiály by zároveň měly zaměstnanci umožnit zvolit si vlastní tempo a rychlost v procesu onboardingu, jak mu nejlépe vyhovuje.

 

 

-bb-

What does employee branding have to do with onboarding?

Many organisations see a strong employer brand as a means of attracting talent. However, the employer brand is also intertwined with the experience of new employees. And many companies are now neglecting this ...

Harvard Business School research has shown that one in three recent hires seeks a new job during the first six months at a company. In conjunction with productivity and cultural challenges, it is clear that insufficiently well-designed onboarding strategies can have a serious impact on the business itself. However, this can be attended to.

Start by saying that when a new employee joins the company, this is probably the first time they have become acquainted with your brand and addressed it. So there is a real opportunity here for the employee's experience to be correctly oriented.

Just as you use the values ​​of the employer brand to attract talent externally, you should use the same values ​​to engage, engage and retain talent internally.

Similarly, your onboarding strategy should be in line with the philosophy, promise, requirements and expectations of your employer brand. Otherwise, new employees will feel they have only been lured to the bait but then the result does not meet their expectations.

For an onboarding programme to portray a complete picture of your employer brand, it is important to accept the positives, the harsh reality and everything in between. Here are some strategic considerations:

Keep employees responsible. Every strong employer brand is based on the principle: "Give and get". It is a mutual exchange of values ​​between what the employee brings to the company in exchange for what the employer can offer. As a result, employees also gain responsibility for their own role in the onboarding process.

Set clear expectations. Onboarding is the first and most important opportunity for your company to point out what is important, what is expected of employees and how they will be evaluated. It is therefore also crucial to set clear expectations from the beginning and be open to the problems and opportunities facing people. It helps talent acclimatise to culture faster and feel a greater sense of belonging.

Build a sense of purpose. You can do this by ensuring new employees are involved in their own onboarding process. For example, with many people currently working remotely, you could support a stronger purpose by telling employees what computer equipment or measures they need in order to succeed.

Here are some tactical ways to liven up your onboarding strategy:

Take advantage of content created by employees. Your staff are your greatest asset. So don't forget to use your existing employees by turning them into brand ambassadors who will help you welcome new talent. For example, consider asking people to shoot videos and other interactive content that passes important information on to newcomers while onboarding.

Create magical moments. You might, for instance, get in touch with the emergency contact of your new employee (usually a parent, sibling, or other family member) and ask them to make a video wishing the newcomer a successful first day in a new job. It's a small detail, but one with a huge effect.

Encourage independence. Thanks to technological advances, it is now possible to personalise onboarding. One idea would be to pre-prepare information material for a specific audience or talent category to help them during the first 100 days in key areas of the company's operations. At the same time, such material should allow employees to choose their own pace in the onboarding process as best suits them.


-bb-

    Zdroj: ERE.net - přední světová online komunita pro odborníky z oblasti náboru