The age of robots: dismissals at Amazon decided by computer

Doba robotí: O vaší výpovědi v Amazonu rozhodne počítač

Automatizace a robotizace. Dvě velká témata, která hýbou pracovním životem. Zastánci vývoje umělé inteligence věří, že je příležitostí pro novou ekonomiku a nová pracovní místa. Oponenti si naopak myslí, že kvůli robotům přijdou lidé o své místo. A jejich obavy se už možná v některých firmách naplňují...

Problematika robotizace se probírá denně. Je krokem kupředu nebo naopak? Lidé pracující například ve výrobě se leckde strachují o svou práci. Důkazem může být případ z amerického Amazonu.

To, že v distribučních centrech zmíněné firmy mají zaměstnanci nelehké podmínky a přísný režim, v rámci kterého musí plnit vysoké kvóty, a to ještě rychle a bezchybně, se z dostupných zpráv ví už delší dobu. Nyní se ale ve světě Amazonu objevila novinka, která může být znepokojující a alarmující i pro ostatní společnosti.

Z prohlášení Amazonu vyplývá, že o výpovědi pracovníků rozhoduje počítač, nikoliv nadřízený. Robot měří osobní výkonnosti zaměstnanců, kteří jsou tak celou pracovní dobu pod drobnohledem. Automat vyhodnotí dle určitých algoritmů, jak moc pracovník pochybil, za což mu hrozí přinejmenším důtka, a přinejhorším „vyhazov“.

A právě tu nejhorší variantu zažila i nespravedlivě vyhozená Barbara Duvallová, která se s firmou Amazon soudí. Ta se ale hájí tím, že ji nevyhodil člověk, ale počítač, jehož automaticky generované rozhodnutí nemůže manažer nijak ovlivnit. Smí zasáhnout pouze v případě, že byla výpověď neoprávněná.

Asi tři sta zaměstnanců dostalo tímto způsobem výpověď (mezi srpnem 2017 a zářím 2018) v našem distribučním centru v Baltimoru,“ uvedl zástupce Amazonu.

Pracovníci - roboti

Ekonomika Amazonu je založena na neustálém růstu. Každý rok musí firma zvýšit tržní podíl, jinak ji klesají akcie i očekávání investorů. Z toho důvodu je na pracovníky vyvíjen obrovský tlak, zahrnující tempo a efektivitu. Už v minulosti si zaměstnanci stěžovali, že jsou jako roboti“. I to ale firma ví.

Nejuniverzálnější stroj, jaký máme, je člověk. Proto musíme lidskou práci využívat zodpovědně,“ sdělil viceprezident Amazonu pro Evropu před čtyřmi lety.

-bp-

The age of robots: dismissals at Amazon decided by computer

Automation and robotics. Two major themes that dominate working life. Advocates of artificial intelligence believe it is an opportunity for the new economy and new jobs. On the other hand, opponents think that robots will cause job losses. And in some companies their fears may already be coming true ...

The issue of robotisation is discussed daily. Is it a forward or backward step? People working in production, for example, often worry about their jobs. Evidence of this may be a case from Amazon in America.

The fact that employees in the company's distribution centres have difficult conditions and a strict regime in which they have to meet high quotas even faster and flawlessly has long been common knowledge. But now there is a novelty in the Amazon world that may be worrying and even alarming for other companies.

A statement by Amazon indicates that it is a computer, not the supervisor, deciding on the dismissal of workers. The robot measures the personal performance of employees, who are under scrutiny throughout their working hours. According to certain algorithms, the machine evaluates the extent to which workers have failed in their duties, for which they are at best reprimanded and at worst dismissed.

The worst variation was experienced by the unfairly dismissed Barbara Duvall, who is now suing Amazon. The firm is defending itself on the grounds that the employee was not dismissed by a person, but by a computer whose decision is automatically generated and not influenced by the manager. The manager may intervene only if a dismissal is unjustified.

"About three hundred employees have been dismissed in this way (between August 2017 and September 2018) at our distribution centre in Baltimore," said a spokesperson for Amazon.

Workers - robots

Amazon's economy is based on continuous growth. Every year the company has to increase its market share; otherwise share prices and investors' expectations decline. For this reason, workers are put under enormous pressure regarding pace and efficiency. Workers have complained in the past that they were being treated "like robots". But the company knows this too.

"The most versatile machine we have is a human being. Therefore we need to use human labour responsibly," stated Amazon's vice-president for Europe four years ago.

-bp-

    Zdroj: Theverge.com - Americký technologický zpravodaj.