Four steps towards reducing uncertainty among employees

Čtyři kroky ke snížení nejistoty mezi zaměstnanci

Současná doba sebou přináší překotné změny i mnoho nejistoty. U zaměstnanců často panuje napětí, jestli se nebude propouštět nebo jestli se jich aktuální situace bude nějak jinak dotýkat. To samozřejmě není vhodné prostředí pro podávání maximálního pracovního výkonu, a už jenom z toho důvodu by se měli zaměstnavatelé snažit tuto nejistotu u svých pracovníků co možná nejvíce snížit. Zde jsou čtyři kroky, jak snížit napětí spojené s aktuální nejistou dobou a jak přinést zaměstnancům díky vhodné komunikaci trochu klidu do práce i do jejich osobních životů.

Otevřená komunikace

Jak uvádí HR Morning, klíčem ke zdravému vztahu mezi zaměstnavatelem a pracovníky je transparentnost. To nejhorší, co může v tomto ohledu firma udělat, je ignorovat situaci a tvářit se, jako že se nic neděje. Management by měl naopak s pracovníky komunikovat pravidelně, měl by je seznamovat s vývojem a zcela transparentně vysvětlovat, jak se situace firmy dotýká a jestli jsou nebo nejsou obavy na místě. Vzniká tak vzájemná důvěra mezi pracovníky a firmou, což samo o sobě na pracovníky působí uklidňujícím dojmem, protože alespoň vědí, na čem jsou.

Bezpečnost především

Na klidu zaměstnancům nepřidá, když si nejsou jisti, že jejich zaměstnavatel dělá vše pro to, aby byli v co možná největším bezpečí co se týče rizika nákazy koronavirem. Bezpečnost zaměstnanců by měla být vždy na prvním místě, a to i v souvislosti s pandemií Covidu-19. Proto je nutné nebrat opatření na lehkou váhu a snažit se maximálně ochránit své pracovníky, i nad rámec zákonných povinností.

Krizový scénář a jasné postupy

Jak jsme uvedli v prvním bodě, ještě horší než reálné obavy založené na faktech je nejistota, která pramení z toho, že člověk neví, co se děje a co bude. V ideálním případě by tedy měla firma představit krizový scénář a jasně dané postupy na základě možného dalšího vývoje. Když budou zaměstnanci alespoň vědět, co je může čekat, budou méně nervózní, než když pro ně budoucí vývoj bude jenom jedna velká neznámá.

Podpora socializace pracovníků

Ani v současné době není radno zapomínat na důležitost komunikace jednotlivých pracovníků mezi sebou. Podporujte pokud možno socializaci pracovníků, i když pomocí alternativních nástrojů, a snažte se co možná nejvíce utužit pracovní kolektiv.

 

-mm-

Four steps towards reducing uncertainty among employees

The current times bring rapid changes and much uncertainty. Many employees are anxious about whether the company might start firing people or how otherwise the situation might affect them. This, of course, is not an ideal environment to work in, which is one of many reasons why employers should try to reduce uncertainty amongst staff as much as possible. Here are four steps you can take to reduce tensions arising from the current unstable times and, with appropriate communication, provide some sense of security to the work and personal lives of employees.

Transparent communication

As HR Morning states, the key to a healthy relationship between an employer and employees is transparency. The worst thing a company can do in this respect is to ignore the situation and pretend nothing is happening. Instead, management should communicate regularly with employees to acquaint them with current developments and explain whether or not there is cause for concern. This will build mutual trust between employees and company, which in itself offers workers some certainty because at least they know what the situation is really like.

Safety first

Employees may become even more anxious if they cannot trust their employer to do everything they can to keep workers as safe as possible with regard to Covid-19. Staff safety should be a company's top priority also in connection with the coronavirus pandemic. Thus it is important not to neglect safety measures and try to protect employees as much as possible, ideally going beyond the mandatory legal requirements.

Crisis plan and defined procedures

As stated in the first paragraph, even worse than real worries based on facts is the uncertainty arising from not knowing what is happening now and will happen next. Ideally, a company should introduce a crisis plan and clearly defined procedures based on how the situation might develop in the future. Employees who know what they might expect will be less nervous than if the future was just a big unknown to them.

Support for socialisation of workers

It is advisable not to forget about the importance of communication among staff. If possible, support the socialisation of employees, even if using alternative tools, and try to bring the team together.

 

-mm-

    Zdroj: HR Morning - americký portál pro manažery lidských zdrojů