Create a work environment that supports employees' mental health in five steps

Jak v pěti krocích vytvořit pracovní prostředí, které podporuje duševní zdraví pracovníků

Vyvážení osobního a pracovního života, psychická pohoda na pracovišti a duševní zdraví se dostaly do popředí priorit zaměstnanců. Jestliže se vám ve vaší firmě nepodaří vytvořit bezpečné pracovní prostředí, které dobré duševní zdraví pracovníků podporuje, je jisté, že přijdete o mnoho kvalitních talentů. Zde je tedy návod, jak prostředí podporující psychickou pohodu zaměstnanců v pěti krocích vytvořit.

Tyto tipy přinesla webová stránka The HR Director.

Podporujte organickou komunikaci mezi pracovníky

Umožněte pracovníkům přirozeně se bavit mezi sebou. To znamená, že jim nabídnete společné prostory, kde se mohou potkávat, a že jim mimo jiné budete i organizovat různé akce a team-buildingy.

Umožněte pracovníkům dělat si přestávky

Nechtějte po pracovnících ve vaší firmě, aby pracovali jako roboti. Ke zdravému přístupu k práci a k well-beingu patří i občasné přestávky v práci. Vytvořte tedy ve vaší firmě určitou toleranci vůči občasnému zastavení a přátelskému klábosení pracovníků.

Nepodporujte toxické a nezdravé chování, a to ani nepřímo

Některé firmy oficiálně podporují duševní zdraví pracovníků, ale na druhou stranu nepřímo oceňují nezdravé a neudržitelné chování. Nepodporujte workoholiky ani neoceňujte pracovníky, kteří možná dosáhli krátkodobého úspěchu, ale jenom za cenu toxického jednání nebo neudržitelného pracovního režimu.

Otevřeně se o duševním zdraví bavte

Otevřeně se ve firmě o duševním zdraví bavte. Nabídněte zaměstnancům školení na toto téma i nástroje, jak problémy z oblasti duševního zdraví řešit.

Vytvořte přátelské prostředí ve vašich kancelářích

Fyzické atributy vašeho pracovního prostředí hrají velkou roli v tom, jak se v něm pracovníci cítí. Nezapomeňte na rostliny, dostatek přirozeného světla, barvy nebo ergonomicky upravené pracovní plochy.-mm-

Create a work environment that supports employees' mental health in five steps

Work-life balance, psychological well-being at the workplace and mental health: these have become top priorities for employees. Failure to create a safe working environment that supports good mental health means you are certain to lose out on a lot of quality talent. Here is a five-step guide to creating an environment that supports employees' mental wellbeing.

These tips are brought by The HR Director website.

Encourage organic communication among employees

Allow workers to talk to one another in a natural way. This means, among other things, offering them common spaces where they can meet, and organising events and team-building activities.

Allow workers to take breaks

Do not require employees at your company to work like robots. A healthy approach to work and well-being includes taking occasional breaks from work. So create some tolerance in your company for workers to stop from time to time and just have a friendly chat.

Do not encourage toxic and unhealthy behaviour even indirectly

Some companies officially support workers' mental health but, at the same time, indirectly reward unhealthy and unsustainable behaviours. Do not encourage workaholics or reward workers who may have achieved short-term success, but only at the cost of toxic behaviour or unsustainable working patterns.

Openly discuss mental health

Talk openly about the topic of mental health at your company. Offer employees training on this issue and tools to address mental health issues.

Create a friendly office environment

The physical attributes of your work environment play a big role in how employees feel. Do not forget about plants, plenty of natural light, colour, or ergonomically designed work surfaces.-mm-

    Zdroj: HR DIRECTOR - portál britského měsíčníku pro manažery lidských zdrojů