Fun tips to train your creative thinking

Zábavné tipy, jak cvičit kreativní myšlení

Neurověda definuje kreativitu jako schopnost vytvářet nové a užitečné kombinace ze zdánlivě nesourodých a různorodých myšlenek. I samotný kreativní proces v naší mysli probíhá tak, že spojuje různé části mozku. A jelikož různé části mozku dokážeme vědomě aktivovat, nic nám nebrání v to, abychom vědomě rozvíjeli i svoji kreativitu. Zajímavé tipy, jak můžete zapracovat na své schopnosti kreativně uvažovat, jsme pro vás našli na serveru addicted2success.com.

Sledujte mraky

Venku začíná být opravdu krásně. Využijte tedy jara k sledování mraků na nebi. Co vám připomínají?

Popisujte věci různými slovy

Vyberte si jakoukoli věc, kterou máte před sebou a vyzkoušejte jednoduché cvičení. Popište ji deseti různými slovy.

Nakreslete něco

Vezměte tužku a papír a namalujte třeba to, co vidíte z okna nebo na svém stole.

Cvičte levou ruku

Pokud jste praváci, provádějte malá cvičení s levou rukou. Zkuste si čistit zuby, učesat vlasy nebo něco napsat na papír.

Vyzkoušejte něco nového

Zkuste nové jídlo, novou hudbu, nový cizí jazyk nebo se naučte na něco hrát.

Najděte nové využití staré věci

Rozhlédněte se kolem sebe a hledejte způsoby, jak nově využít různé věci, které máte kolem sebe. Skleničky od hořčice například mohou být praktické skleničky na pití.

Cvičte svůj mozek a uvidíte, že vás budou napadat stále nové a nové věci.

-kk-

Fun tips to train your creative thinking

Neuroscience defines creativity as the ability to create new and useful combinations of seemingly disparate or diverse ideas. Even the creative process in our mind connects different parts of the brain. And because different parts of our brain can be consciously activated, nothing prevents us from consciously developing our creativity as well. We have found interesting tips for you on how to work on your ability to think creatively on addicted2success.com.

Watch the clouds

The weather is starting to be really nice. Take advantage of spring to watch the clouds in the sky. What can you see?

Describe things using different words

Choose any thing in front of you and try a simple exercise. Describe it using ten different words.

Draw something

Take a pencil and a paper and paint e.g. what you can see out of the window or at your desk.

Train your left hand

If you are right-handed, perform a simple exercise with your left hand. Try brushing your teeth, combing your hair or writing something down.

Try something new

Try a new food, new music, new language or learn to play a new instrument.

Find new uses for old things

Look around yourself for new ways to use the various things around you. Mustard jars may, for example, serve as practical drinking glasses.

Train your brain and you will see new and new ideas coming to your mind.

-kk-

    Zdroj: Addicted2Success - web věnovaný osobnímu rozvoji a úspěchu v podnikání i životě