Six personal challenges that will significantly change your life

6 osobních výzev, které významně změní váš život

Pokud máte pocit, že každý den je stejný jako ten předchozí, stagnujete a ztrácíte chuť cokoliv dělat, možná je čas nastavit si v životě změny. Nevíte-li, odkud začít, nabízíme několik nápadů, které můžete vyzkoušet.

1. Nastavte si ranní rutinu

Mnoho lidí tápe při hledání cest, jak začít svůj den motivováni k výkonu a dalším aktivitám. Často se cítí unavení ještě dříve, než vůbec vstanou z postele. Důležité při změně návyků je začínat postupně. Berte to krok za krokem, dokud neudržíte krok s denním plánem. Tímto způsobem se ranní rutina nestane fuškou a budete si užívat každou část procesu změny. Pro začátek si například řekněte, že dříve, než vůbec otevřete počítat, tak se dobře nasnídáte, vyvenčíte psa nebo si například zacvičíte.

2. Utvrzujte se ve správnosti vašich voleb

Skvělý způsob, jak se povzbudit ke změně je růstu, je spojen s tím, jak dokážete reflektovat a ocenit své dosavadní pokroky. Mnoho lidí je schopno udělat ve svém životě změny, ale nedostatečným oceněním i malého posunu ztrácí motivaci. Změna přichází prostřednictvím pozitivních situací a zapojení pozitivních potvrzení vám může pomoci cítit se šťastnějšími a sebevědomějšími. Zkuste k této výzvě využít například samolepící papírky, které si se svými poznámkami umístíte na očích ve své domácnosti. Opakování vašich pozitivních potvrzení každý den vám pomůže si je lépe vštípit.

3. Ukliďte si

Udržování čistoty a pořádku ve vašem osobním i pracovním prostoru jistě vyžaduje energii a čas, ale vyplatí se. Nepořádek má totiž nepříznivý dopad na vaši produktivitu. Rozdělte si výzvu opět na menší cíle. Můžete například začít tím, že si řeknete, že budete každý den vynášet odpadky. Nebo že každý den po skončení práce uklidíte celý pracovní stůl, abyste další den nevstupovali do neuspořádaného prostoru. Na konci dne platí, že čím je váš osobní prostor organizovanější, tím produktivnější a pozitivnější se budete cítit.

4. Přečtěte každý měsíc alespoň jednu knihu

Čtení knih může skutečně zlepšit váš život. Mohou vám pomoci najít produktivní způsob, jak trávit čas, nabídnout vám znalosti, pomoci rozšířit slovní zásobu a způsob myšlení. Naštěstí nám technologie umožňuje tuto výzvu výrazně usnadnit. Díky různým službám máte přístup k tisícům audioknih. Poslechem kapitoly během jízdy do práce nebo praní prádla můžete každý měsíc snadno dosáhnout svého cíle.

5. Omezte čas trávený na sociálních sítích

Sociální sítě a internet obecně jsou velmi návykové. Dopřejte si dostatek času offline. Může se to zdát jako náročná výzva, a proto si stanovte dílčí cíle. Začněte tím, že každý večer hodinu před spánkem odložíte telefon a další zařízení. Namísto toho věnujte čas jiným aktivitám, které vás baví. Zlepšíte tak kvalitu spánku a budete se také cítit méně nervózní a pod tlakem.

6. Choďte na procházky

Pokud žijete hektickým životním stylem, možná zjistíte, že nikdy nemáte dostatek času na každodenní cvičení. Procházka vám pomůže najít si čas se sebou a svými myšlenkami. Umožní vám přehodnotit určité situace a věci, které vás trápí, a vidět je s čistou myslí.

 

 

-bb-

 

Six personal challenges that will significantly change your life

If you have the feeling that every day is the same, that you are stagnating and losing the desire to do anything, maybe it is time to make changes in your life. If you don't know where to start, here are some ideas to try.

1. Set up a morning routine

Many people struggle to find ways to start their day feeling motivated to exercise and do other activities. They often feel tired before even getting out of bed. It is important to start gradually when changing habits. Take it step by step until you can keep up with your daily schedule. This way, the morning routine will not become a chore and you will enjoy every part of the change process. For starters, you might decide that before even looking at the computer, you will have a good breakfast, walk the dog or, for example, do some physical exercise.

2. Confirm the correctness of your choices

An excellent way to encourage change and growth is to reflect on and appreciate your progress so far. Many people are able to make changes in their lives but, due to a lack of appreciation of even a minor shift, they lose motivation. Change comes through positive situations, and engaging in positive affirmations can help you feel happier and more confident. For this challenge, you could try sticking self-adhesive papers with notes somewhere in the home where you can see them. Repeating your positive confirmations every day will help you better instil them.

3. Clean up

Maintaining cleanliness and order in your personal and work space certainly requires energy and time but it will pay off. Mess has an adverse effect on productivity. Divide the challenge into smaller goals. For example, you can start by saying you will take out the rubbish every day. Or clean your entire desk every day after work so you won't enter a cluttered space the day after. At the end of the day, the more organised your personal space is, the more productive and positive you will feel.

4. Read at least one book each month

Reading books can really improve your life. They can help you find a productive way to spend time, offer you knowledge, as well as help expand your vocabulary and way of thinking. Fortunately, technology has made this challenge much easier: thanks to various services, you have access to thousands of audiobooks. By listening to a chapter while driving to work or doing your washing, you can easily reach your destination every month.

5. Limit time spent on social networks

Social networks and the Internet in general are highly addictive. Allow yourself plenty of time offline. This may seem like a challenging challenge, so set sub-goals. Start by putting your phone and other devices away every night before bed. Instead, spend time on other activities you enjoy. This will improve your quality of sleep and you will also feel less nervous and less under pressure.

6. Go for walks

If you live a hectic lifestyle, you may find you never have enough time for daily exercise. A walk will help you find time for yourself and your thoughts, allowing you to re-evaluate certain situations and things that bother you, and see them with a clear mind.


-bb-

    Zdroj: Addicted2Success - web věnovaný osobnímu rozvoji a úspěchu v podnikání i životě