Four tips on making a good first impression

Čtyři tipy, jak udělat dobrý první dojem

Ať už jste dlouholetým týmovým lídrem nebo teprve aspirujícím manažerem, pro vaší kariéru a další profesní rozvoj je zcela klíčová schopnost navazovat dobré vztahy s lidmi kolem vás (ať jsou to kolegové, podřízení nebo obchodní partneři) a efektivně komunikovat se svým okolím. Lídr také k úspěchu potřebuje určité charisma. Zároveň platí, že to, jak vás lidé ve vašem okolí vnímají, hodně závisí na tom, jaký první dojem na lidi kolem sebe děláte. V dnešním článku se podíváme na to, jak můžete na člověka, se kterým se seznamujete, učinit co možná nejlepší dojem.

Nezapomínejte se usmívat

Jak uvádí Management Issues, nejjednodušším a nejefektivnějším způsobem, jak na někoho udělat dobrý dojem a jak působit sympaticky, je jednoduše se usmívat. Lidé tak budou cítit, že jste v dobré náladě, že jste dostatečně sebevědomí a že přicházíte s dobrými úmysly. Pozitivní přístup a pozitivní aura okolo člověka je u okolí vždy velmi vítaná.

Udržujte oční kontakt

Neuhýbejte očima a soustřeďte se na to, abyste se při představování a při konverzaci dívali druhému člověku přímo do očí. Těkání očima značí nervozitu nebo snahu něco utajit. Mějte pevný pohled. Dobrým zvykem je vždy se při představování snažit zjistit, jakou barvu očí má osoba, se kterou mluvíme. Díky tomu budete mít během nejdůležitějších prvních několika vteřin dostatečně dobrý oční kontakt.

O dotyčného člověka se zajímejte

Všichni jsme tak trochu egoisté. A lidé nejraději ze všeho mluví o sobě. Jakmile ukážete, že máte o svůj protějšek zájem, okamžitě se tak v jejích očích stanete sympatickými. Pokládejte tedy druhému člověku dotazy, nechte ho mluvit o sobě a celkově se o něj zajímejte.

Napodobujte výrazy a gestikulaci druhého člověka

Všichni máme podvědomou tendenci důvěřovat těm lidem, kteří jsou takříkajíc ze stejného kmene a kteří se chovají podobně jako my. Tohoto pocitu v ostatních můžete vyvolat tím, že budete zrcadlit gesta, výrazy, chování a způsob vyjadřování člověka, se kterým mluvíte. Je to jednoduchý, ale velice účinný psychologický trik, díky kterému vždy navážete s člověkem, se kterým komunikujete, bližší kontakt.

 

-mm-

 

 

Four tips on making a good first impression

Whether you are a long-term team leader or an aspiring manager, the ability to maintain good relations with people around you (be they colleagues, subordinates or business partners) is key for your career development. Another thing a leader needs in order to succeed is a certain charisma. At the same time, the way people around you see you depends a lot on the first impression you make on them. This article looks at how you can make the best possible first impression on whomever you are meeting.

Remember to smile

As Management Issues states, the simplest and most effective way to make a good impression on someone and seem likeable to them is simply to smile. People will then feel you are in a good mood, are sufficiently self-confident and your intentions are good. A positive attitude and aura around a person is always appreciated by those in their presence.

Keep eye contact

Do not let your eyes wander all around the place; focus on looking the other person in the eye when talking to them. Eyes flitting is a sign of nervousness or an attempt to hide something, so maintain a steady look. A good habit at the initial contact stage is trying to distinguish the colour of the other person's eyes. This will help you keep a sufficiently long eye contact during the crucial first few seconds.

Take an interest in the other person

We are all a little egoistic and people most enjoy talking about themselves. If you display an interest in someone, you will immediately become likeable in their eyes. So you should ask questions, let the other person talk about themselves and show you are interested in them.

Copy the expressions and gestures of the other person

We all subconsciously tend to trust people made from the same dough, so to speak, who behave the same way we do. You may induce this feeling in others by mirroring their gestures, expressions, behaviour and style of communication. This is a simple yet effective psychological trick that will help you establish a closer relationship with the person you are talking to.

 

-mm-

    Zdroj: Management Issues - britský portál s novinkami, analýzami a názory z oblasti managementu