Increase subordinates' resilience and improve their ability to deal with crises

Jak u podřízených navýšit psychickou odolnost a schopnost čelit krizím

Je velmi snadné vést tým v dobách, kdy se vše daří, byznys je na vzestupu a není potřeba řešit žádné krize. Osobnost lídra se ale projeví především ve chvíli, kdy právě krizové období přijde a je třeba řešit nestandardní a stresové situace. A jedním z nejdůležitějších preventivních úkolů manažera je své podřízené na krize předem připravit. V tomto článku si proto ukážeme, jak můžete u členů svého týmu navýšit psychickou odolnost a jejich schopnost čelit krizím.

Dejte svým podřízeným dostatečné pravomoci

Jak uvádí INC.com, prvním krokem je dát podřízeným dostatek pravomocí a manévrovacího prostoru, aby mohli svoji práci řešit na vlastní pěst. Jestliže udusíte jejich iniciativu a ambice mikro-managementem, nevybavíte je schopností řešit krize a najít nová, neotřelá řešení.

Umožněte podřízeným individuální rozvoj

Každý člověk potřebuje jiné vzdělání a jiný rozvoj k tomu, aby si vybudoval odolnost vůči stresu a aby posílil své silné stránky. Podporujte u svých podřízených jejich specifické talenty a umožnete jim dlouhodobě se vzdělávat a rozvíjet po individuální linii.

Mluvte otevřeně o duševním zdraví

Schopnost čelit stresu je úzce spjatá s emoční inteligencí a se schopností přemýšlet o svých pocitech a otevřeně o nich mluvit. Jděte proto podřízeným příkladem a často otevírejte téma duševního zdraví. Naučte své podřízené, že je v pořádku cítit se pod tlakem nebo nejistě a že je nutné o těchto pocitech mluvit a aktivně je řešit.-mm-

Increase subordinates' resilience and improve their ability to deal with crises

It is very easy to lead a team when everything is going well, business is booming and there are no crises to deal with. However, the personality of a leader is tested when a crisis comes, and non-standard and stressful situations have to be handled. One of the most important preventive tasks of a manager is to prepare subordinates for crises in advance. Therefore, this article will describe how to increase the mental resilience of your team members and improve their ability to face crises.

Empower subordinates

As stated by INC.com, the first step is to give subordinates enough authority and leeway to cope with their own work independently. If you stifle their initiative and ambition with micromanagement, you will fail to equip them with the ability to solve crises and find new, novel solutions.

Allow subordinates to develop individually

Each person needs different training and different development to build resilience to stress and reinforce their strengths. Support subordinates' specific talents and enable them to learn and develop individually over the long term.

Talk openly about mental health

The ability to cope with stress is closely linked to emotional intelligence and the ability to think about feelings and talk openly about them. This is why you must serve as a role model to your subordinates by raising the topic of mental health often. Let them know it is okay to feel stressed or insecure and it is important actively to discuss and address such feelings.-mm-

    Zdroj: Inc.com - portál amerického magazínu Inc. pro začínajcí podnikatele