How to gain subordinates' trust in four steps

Jak si získat důvěru svých podřízených ve čtyřech krocích

Každý manažer by se měl snažit získat důvěru svých podřízených. Proč? Protože pracovníci, kteří nevěří svému nadřízenému a kteří nedůvěřují jeho úsudku ani kompetencím, nebudou nikdy dosahovat svého maximálního potenciálu. Bude těžké je motivovat, inspirovat a řídit. Zde jsou proto tipy, jak si získat důvěru svých podřízených ve čtyřech krocích.

Transparentně s podřízenými komunikujte

Jak uvádí Forbes, důvěra je vždy založená na otevřené, transparentní a pravdivé komunikaci. Pokud totiž vaši podřízení získají pocit, že s nimi nejednáte férově, že jim něco zatajujete nebo že s nimi pomocí komunikace nějakým způsobem manipulujete, jejich důvěra ve vás bude navždy pošramocena.

Důvěřujte i vy svým podřízeným

Důvěra je vždy oboustranná. Pokud chcete, aby vám vaši podřízení důvěřovali a měli víru ve vaše dovednosti a názory, je nuté tu samou důvěru prokázat i z vaší strany vůči nim. Dokažte podřízeným, že je respektujete, nechávejte je pracovat samostatně a důvěřujte v jejich dovednosti.

Prokažte empatii a buďte otevření připomínkám svých podřízených

Jako manažer musíte být vůči členům svého týmu empatičtí. Nesnažte se jim vnutit jenom váš subjektivní pohled na věc, ale snažte se pochopit jejich úhel pohledu a buďte otevření vůči jejich připomínkám. Pokud totiž budete ukazovat, že vás názor a přístup pracovníků nezajímá, jen těžko můžete očekávat, že vám budou ti samí zaměstnanci důvěřovat.

Nehrajte si na něco, co nejste

Co nejvíce podrývá důvěru? Když si člověk hraje na něco, co není. Nebo když předstírá, že má v nějaké oblasti odborné a nezpochybnitelné vlastnosti, i když třeba ani pořádně neví, o čem je vlastně řeč. Nehrajte si proto na někoho ani na něco, co nejste. A pokud něco nevíte nebo neznáte, klidně to přiznejte – pro budování důvěryhodnosti je to rozhodně lepší, než předstírat, že umíte něco, co neumíte.-mm-

How to gain subordinates' trust in four steps

Every manager should strive to gain the trust of their subordinates. Why? Because employees who do not trust their manager, nor their manager's judgment or competence, will never achieve their maximum potential. They will be difficult to motivate, inspire and manage. So here are tips on how to earn the trust of subordinates in four steps.

Communicate transparently 

As stated by Forbes, trust is always based on open, transparent and truthful communication. This is because if your subordinates start to feel you are not treating them fairly, that you are keeping things from them or somehow manipulating them in the way you communicate, their trust in you will be forever tarnished.

Trust them

Trust is always mutual. If you want your subordinates to trust you and have faith in your skills and opinions, it is imperative you show the same trust towards them. Show them you respect them, let them work independently and trust in their skills.

Show empathy and be open to comments 

As a manager, you need to be empathetic towards your team members. Do not just seek to impose your subjective point of view on them, but rather try to understand their point of view and be open to their comments. If you show you do not care about the opinions and attitudes of your employees, you can hardly expect them to trust you.

Don't pretend to be what you are not

What undermines trust the most? Pretending to be something you are not, or claiming expert and indisputable qualities in an area where, in truth, you might have no idea what other people are talking about. Don't try to pose as someone or something you are not. If you don't know something, just admit it: this is definitely better for building credibility than pretending to know something that you really don't.

 


-mm-

    Zdroj: Forbes.com - prestižní americký časopis a web věnovaný obchodu