Help subordinates reach their full potential – by listening to them

Pomozte podřízeným využít svůj potenciál na maximum – tak, že jim budete naslouchat

Dobře fungující tým většinou sestává z různorodých (a často vysloveně protichůdných) osobností, z nichž každá má své specifické vlastnosti, přístupy a talenty. Úkolem manažera je pak podporovat silné stránky členů týmu, pomoci jim se v nich zdokonalit a přispět tak k úspěchu celého týmu. Jak ale individuální potenciál podřízených využít skutečně na maximum? Tak, že jim umožníte cítit se kompetentně a důležitě. Zde je několik tipů, jak naslouchat svým podřízeným, dodat jim sebevědomí a maximálně tak podpořit jejich silné stránky.

Tento text vychází ze článku na webu Addicted2Success.com.

Využívejte správnou řeč těla

Při komunikaci s podřízenými musíte vysílat ty správné, pozitivní signály. Když se s někým bavíte, skutečně mu věnujte svoji pozornost a dejte mu najevo, že vás zajímá, co říká.

Když se podřízenému něco podaří, pochvalte jej

Nejlepším způsobem, jak u někoho podpořit pozitivní a produktivní návyky, je pochválit jej za ně. Když se podřízenému něco podaří nebo učiní správné rozhodnutí, pochvalte jej. Buďte ve své chvále zcela konkrétní a podpořte tak silné stránky daného jedince.

Umožněte podřízeným rozvíjet se v tom, v čem jsou dobří a co je baví

Dbejte na rozvoj svých podřízených. A ujistěte se, že se mohou všichni rozvíjet individuálně – právě v tom, co jim jde a co je baví. Když u některého z pracovníků rozpoznáte určité silné stránky, dejte mu v dané oblasti třeba více pravomocí a možnost dál se rozvíjet.

Nebagatelizujte témata a názory svých podřízených, i když se vám mohou zdát scestné

Nikdy neignorujte nic, co vašim podřízeným přijde důležité. I ty názory, které vám mohou připadat banální, jsou pro ně důležité. Naslouchejte se zájmem tedy i těm poznámkám, se kterými nesouzníte.

Nezneužívejte vlastnosti svých podřízených

To, že byste jako manažeři měli podporovat podřízené v jejich talentech, neznamená, že jejich vlastnosti nebo silné stránky budete zneužívat. To, že někdo rád pracuje například s excelovými tabulkami, neznamená, že všechnu administrativní práci za celý tým budete od nynějška házet na něj.

Zajistěte, že opravdu každý má možnost se adekvátně realizovat

Součástí týmů často bývají jak hlasitější lidé, tak i ti méně průbojní. Často to pak dopadá tak, že hlučnější členové týmu získávají výhody a dostávají příležitosti jenom kvůli tomu, že jsou průbojnější nebo agresivnější. Vnímejte všechny své podřízené stejně a ujistěte se, že nikdo není upozaděn a že všichni mají stejný prostor se realizovat podle svých představ.-mm-

Help subordinates reach their full potential – by listening to them

A well-functioning team usually contains diverse (often even contradictory) personalities, each with their own specific qualities, approaches and talents. It is then the manager's job to support team members' strengths and help develop them so they contribute to the overall success of the team. How can subordinates' individual potential really be used to the maximum? By making them feel competent and important. Here are some tips on how to listen to subordinates, give them confidence and support their strengths to the full.

This text is based on an article on Addicted2Success.com.

Use the right body language

When communicating with subordinates, you need to send the right, positive signals. When talking to someone, really give them your attention and show your interest in what they are saying.

When a subordinate succeeds, praise them

The best way to encourage positive and productive habits in someone is to praise them. When a subordinate succeeds at something or makes the right decision, praise them. Be very specific in your praise to encourage the individual's strengths.

Allow subordinates to develop in what they are good at and enjoy

Pay attention to subordinates' development. Ensure they can all develop individually in what they are good at and what they enjoy. If you recognise certain strengths in an employee, maybe give them more authority in that area and the opportunity to develop further.

Never belittle topics and opinions of  subordinates, even if they may seem out of place

Never ignore anything subordinates find important. Even opinions that may seem trivial to you matter to them. So listen with interest even to comments with which you disagree.

Do not misuse the qualities of subordinates

The fact you, as the manager, need to encourage your subordinates to use their talents does not mean you should exploit their qualities or strengths. Just because someone likes to work with Excel spreadsheets, for example, does not mean that from now on you should dump all the administrative work for the entire team on them.

Ensure everyone has adequate opportunity to realise their potential

Teams often include both the more vocal people and the less assertive ones. This often results in the louder team members gaining advantages and opportunities simply because they are more assertive or aggressive. Ensure all subordinates are treated equally, no one is left out, and everyone has equal space to realise their potential.


-mm-

    Zdroj: Addicted2Success - web věnovaný osobnímu rozvoji a úspěchu v podnikání i životě