Five sentences emotionally intelligent managers never say

Pět vět, které emočně inteligentní manažer nikdy nevypustí z pusy

Dobrý manažer je tak trochu i dobrý psycholog. Musí umět efektivně komunikovat se svými podřízenými a musí umět i vnímat jejich emoce a pracovat s nimi. Zde je pět vět, které emočně inteligentní manažer nikdy nevypustí ze svých úst.

Tento text vychází ze článku na webu Entrepreneur.com.

To není můj problém.“

Pokud má váš podřízený problém, je to i váš problém. Naslouchejte svým podřízeným a buďte jim nápomocni při řešení problémů.

Proč? Protože to říkám.“

Vaši podřízení si zaslouží vysvětlení. Pokud po nich chcete něco, co jim nedává smysl, nebudou danou věc dělat motivovaně ani kvalitně. Mnohem lepší výkon pak podají, pokud jim vysvětlíte zdůvodnění a kontext vašeho požadavku.

To je hloupý nápad.“

I když s nápadem vašeho podřízeného nesouhlasíte, neměli byste jej nikdy ponižovat ani mu říkat, že se jedná o hloupost. Naopak, musíte ocenit, že váš podřízený má iniciativu nad věcmi přemýšlet a že přichází s novými podněty.

Nemám čas.“

Pokud vždy odbydete své podřízené s tím, že na ně nemáte čas, dáváte jim tím najevo, že vás nezajímají a nemají u vás žádnou prioritu. Asi není potřeba vysvětlovat, že to je velký problém.

Takhle u nás věci neděláme.“

To, že se ze setrvačnosti u vás ve firmě nebo v týmu dělají věci určitým způsobem, neznamená, že tento způsob je ideální. Mnoho manažerů je až překvapivě konzervativních. Nedržte se statusu quo a pokud váš podřízený přijde s oprávněnou polemikou ohledně pracovních procesů v týmu, případně navrhne nové řešení, určitě tyto návrhy vezměte v potaz.-mm-

Five sentences emotionally intelligent managers never say

A good manager is also a good psychologist. They must be able to communicate effectively with their subordinates, and also perceive and work with their emotions. Here are five sentences an emotionally intelligent manager never lets out of their mouth.

This text is based on an article on Entrepreneur.com.

"That's not my problem."

If your subordinate has a problem, it is your problem too. Listen to subordinates and be supportive in helping them solve their problems.

"Why? Because I say so."

Your subordinates deserve explanations. If you ask them to do something that does not make sense to them, they will not be motivated to fulfil the task well. They will perform much better if you explain the context and rationale for your request.

"That's a stupid idea."

Even if you do not agree with a subordinate's idea, you should never belittle them or tell them it's stupid. On the contrary, you need to appreciate the fact your subordinate has the initiative to think things through and come up with new suggestions.

"I don't have time."

If you always dismiss subordinates by saying you don't have time for them, you are letting them know you're not interested in them and they are not a priority for you. It is probably not necessary to explain that this is a big problem.

"That's not how we do things here."

Just because your company or team does things a certain way out of inertia does not mean this way is ideal. Many managers are surprisingly conservative. Don't stick to the status quo, and if a subordinate initiates a legitimate debate about the team's work processes or suggests a new solution, be sure to take those ideas into consideration.-mm-

    Zdroj: Entrepreneur.com - portál předního amerického časopisu pro podnikatele