Most common psychological barriers managers face – and how to overcome them

Nejčastější psychologické bariéry, kterým čelí manažeři – a jak je překonat

I manažeři nejsou imunní vůči překážkám, které si budují ve své hlavě. Jaké jsou nejčastější psychologické bariéry, kterým manažeři čelí, a jak je možné se s nimi vypořádat?

Tento seznam přinesl web Addicted2Success.com.

Syndrom podvodníka

Syndrom podvodníka patří mezi nejčastější bariéry, které si manažeři tvoří ve svých hlavách. A zdaleka se nejedná jen o fenomén u nových, mladých manažerů. Jedná se o neodbytný pocit, že jste se na dané místo dostali omylem a možná i chybně. Tento pocit ve vás vzbuzuje nízké sebevědomí, pocit, že na výkon práce nemáte, a strach z toho, že se vaše nekompetence prozradí.

Co s tím? Uvědomte si, že se jedná o pocit, kterému čelí řada lidí s velkou odpovědností. Je normální o sobě pochybovat. To, že jste byli vybráni do manažerské role, má své opodstatnění a očividně máte předpoklady a dovednosti k tomu, abyste svou roli plnili dobře.

Perfekcionismus

Někteří manažeři se natolik snaží všem dokázat, že jsou ve své funkci dobří, že nakonec sklouznou k perfekcionismu. Řeší všemožné detaily, nikdy nejsou spokojeni, vše musí být dokonalé. To však vede k přetížení, vyhoření a nízké produktivitě práce.

Uvědomte si, že dokonalost nemůže být nikdy vaším cílem. Mnohem důležitější než malé detaily je vyhradit si čas na dlouhodobé plánování a vnímání nových trendů.

Rozhodovací paralýza a strach z odpovědnosti

Řada vedoucích si časem vybuduje strach z dělání důležitých rozhodnutí. Jsou natolik paralyzováni strachem z toho, že by se rozhodli špatně, že nakonec se jakémukoliv rozhodování o důležitých věcech vyhýbají.

Strach z odpovědnosti je spojený se syndromem podvodníka. A i zde je nutné si uvědomit, že do své pozice jste se dostali právě kvůli tomu, že máte předpoklady tato důležitá rozhodnutí dělat. Nesetrvávejte proto ve statusu quo a nebojte se vystoupit ze zajetých kolejí.

Mikromanagement

Snaha mít vše pod kontrolou vede některé manažery až k mikromanagementu. To vede ke snížené produktivitě, delší reakční době týmu a ve výsledku samozřejmě i k nespokojenosti podřízených.

Uvědomte si, že vaši podřízení mají také své kompetence a měl by jím být dán prostor rozhodovat se do určité míry sami. Tím, že jim stojíte neustále za zády a koukáte jim při práci přes rameno, brzdíte rozvoj týmu a takříkajíc si pod sebou podřezáváte větev.

 

-mm-

Most common psychological barriers managers face – and how to overcome them

Even managers are not immune to the barriers they construct in their own heads. What are the most common psychological barriers managers face, and how can they be overcome?

This list was published by Addicted2Success.com.

Imposter syndrome

Imposter syndrome is one of the most common barriers which managers create in their heads. Nor by any means is this phenomenon limited only to new, young managers. It is a persistent feeling of having got the job by mistake; this leads to low self-esteem, a sense of not being up to it, and a fear that your incompetence will be revealed.

What to do about this? Recognise that this is a feeling experienced by many people who have a lot of responsibility. Doubting yourself is normal. There is a reason why you were selected for a management role and you clearly have the aptitude and skills to perform your role well.

Perfectionism

Some managers try so hard to show everyone they are good at their job that they eventually slip into perfectionism. They deal with all sorts of details but are never satisfied because everything has to be perfect. However, this leads to overload, burnout and low productivity.

Realise that perfection can never be your goal. Much more important than small details is to set aside time for long-term planning and notice new trends.

Decision paralysis and fear of responsibility

Over time, many leaders develop a fear of making important decisions. They become so paralysed by fear of making the wrong decision that they end up avoiding making any decisions about important things.

Fear of accountability is linked to imposter syndrome. Here again, it is important to realise you have reached your position precisely because you are predisposed to make these important decisions. Therefore, you should avoid sticking to the status quo. Do not be afraid to step outside the box.

Micromanagement

The desire to be in control leads some managers to micromanagement. This results in reduced productivity, longer team response times and, of course, ultimately to dissatisfied subordinates.

Understand that your subordinates also have responsibilities and should be given the space to make decisions on their own to a certain extent. By constantly standing behind them and looking over their shoulder when they are working, you are hindering the development of the team and, so to speak, cutting the branch beneath your own feet.

 

-mm-

    Zdroj: Addicted2Success - web věnovaný osobnímu rozvoji a úspěchu v podnikání i životě