How to overcome the fear of failure

Jak překonat strach z neúspěchu

Všimli jste si někdy, že mnoho velmi úspěšných lidí nemá často žádné speciální dovednosti, znalosti nebo genialitu, které by je k úspěchu předurčovaly? A že to hlavní, co je odlišuje od těch méně úspěšných, je především sebevědomí a schopnost přesvědčit lidi ve svém okolí o své pravdě, dovednostech a kompetenci? Mnoho lidí by se mohlo stát skvělými manažery, ale chybí jim k tomu jediné. Překonání strachu z neúspěchu. Jak nenechat tento strach, většinou neopodstatněný, aby zhatil vaši pracovní kariéru?

Mějte na paměti, že strach z neznámého je zcela přirozený

Proč se vlastně bojíme neúspěchu? Jak uvádí příspěvek na blogu Briana Tracyho, důvodem je strach z neznámého. Lidská psychika je přirozeně naprogramovaná tak, že se cítíme dobře ve statusu quo. V tom, jak jsou věci teď, protože neznámo skýtá i potenciální nebezpečí. Prvním krokem k překonání strachu z neúspěchu a k získání sebevědomí je tedy uvědomění, že strach z neznámého je přirozený, ale že jej můžeme překonat, pokud se tak rozhodneme.

Vizualizujte si úspěch

Dalším psychologickým trikem, který vám pomůže nenechat se paralyzovat myšlenkami na neúspěch, je představovat si úspěch. Vizualizujte si, jaké to bude, až dosáhnete toho, čeho chcete. Vezměte jako fakt, že jste úspěchu již dosáhli, a zkuste se vůbec nepozastavovat nad tím, že byste měli neuspět.

Sepište si své úspěchy a objektivní dovednosti

Za strachem z neúspěchu stojí často nízké sebevědomí nebo projevy tzv. syndromu podvodníka. Lidé se často nechají těmito myšlenkami natolik pohltit, že zapomínají na vše, co se jim naopak objektivně povedlo. Zkuste tento princip zvrátit a sepište si, v čem jste objektivně dobří, co se vám v životě povedlo a co vás činí jedinečnými. Sami možná budete překvapeni, na kolik úspěchů ve svém životě můžete být hrdi.

Berte dílčí neúspěchy a odmítnutí jako příležitost

Cesta k úspěchu je dlážděna dílčími neúspěchy. Legenda tvrdí, že Colonel Sanders, jehož obličej zdobí logo KFC, byl se svým receptem na smažené kuře a na koncept nového řetězce rychlého občerstvení odmítnut celkem. 1009x předtím. A teprve poté se z KFC stal nejdříve národní, a poté mezinárodní hit. A komik Bill Burr, který je aktuálně jedním z nejuznávanějších a nejlépe placených stand-up komiků v USA, sám tvrdí, že byl na začátku své kariéry soustavně několik let vypískáván z pódia. Z neúspěchů se tedy nesmíte zhroutit. Berte je jako příležitost a nenechte dílčí neúspěchy, aby ochromily vaší další cestu za úspěchem.-mm-

How to overcome the fear of failure

Have you ever noticed that many highly successful people often have no special skills, knowledge or genius that would equip them for success? And that the main thing which sets them apart from less successful people is their self-confidence and ability to convince those around them of their truth, skills and competence? Many people could become great manager but they lack one thing: the ability to overcome their fear of failure. How can you prevent fear, mostly unfounded, from ruining your professional career?

Bear in mind that fear of the unknown is perfectly natural

Why are we afraid of failure in the first place? As a Brian Tracy blog post states, the reason is fear of the unknown. The human mind is naturally programmed to feel comfortable in the status quo, the way things are at the moment, because the unknown may conceal potential danger. So the first step towards overcoming the fear of failure and gaining self-confidence is realising that fear of the unknown is natural but you can overcome it if you choose to.

Envisage success

Another psychological trick to help you prevent paralysis by thoughts of failure is to envisage success. Imagine what it will be like when you achieve what you want. Take it as a given that you have already achieved success and try not to dwell on the idea of failure at all.

Write down your achievements and objectively strong skills

Fear of failure is often caused by low self-esteem or manifestations of the so-called imposter syndrome. People frequently get so caught up in these thoughts that they forget everything they have objectively succeeded at. Try to reverse this principle and write down what you are objectively good at, what you have done well in your life and what makes you unique. You may be surprised how many accomplishments in your life you can be proud of.

Treat partial failures and rejections as opportunities

The road to success is paved with partial failures. Legend has it that Colonel Sanders, whose face is depicted on the KFC logo, was rejected a total of 1,009 times with his recipe for fried chicken and concept for a new fast food chain. Only then did KFC become a national, and subsequently an international hit. Or comedian Bill Burr, currently one of the most respected and highest paid stand-up comedians in the US, has stated how, for several years early in his career, he was consistently booed off stage. You must not be discouraged by failures. Regard them as opportunities and do not allow partial failures to paralyse your further journey to success.


-mm-

    Zdroj: BrianTracy.com - blog předního světového odborníka na rozvoj lidského potenciálu a osobní efektivity