Five tips for an effective morning routine: start the day on the right foot

5 tipů na efektivní ranní rutinu: Jak vykročit do nového dne tou správnou nohou?

Naše ranní rutina do velké míry ovlivňuje, jak budeme v následujícím dni efektivní, pozitivní a úspěšní. Pokud se dlouhodobě dopouštíte prohřešků proti zdravé ranní rutině a nedodržujete návyky, které vám pomohou lépe čelit každodenním výzvám v práci i v osobním životě, zbytečně tak riskujete, že nenaplníte svůj potenciál. Zde je pět tipů, jak si vybudovat efektivní a udržitelnou ranní rutinu.

Tyto tipy uveřejnil server Addicted2Success.com.

Vystavte se přirozenému světlu

Cirkadiánní rytmy jsou přirozené rytmy našeho těla, které ovlivňují, kolik máme v jednotlivých částech dne energie, jak se cítíme, jaké hormony naše tělo produkuje a kdy jsme připraveni jít spát. Tyto cykly jsou do velké míry ovlivňovány slunečním světlem. Pokud se tedy chcete cítit dobře a chcete se ráno probudit a být bdělí, vystavte se hned po ránu co možná nejvíce přirozenému slunečnímu světlu. Například si dejte snídani na balkoně.

Snídejte nutričně hodnotné jídlo

Když už jsme v předchozím bodě narazili na téma snídaně, je dobré podotknout, že lidé, kteří ji vynechávají, aby ušetřili čas, si dlouhodobě zadělávají na problém. Po mnoha hodinách spánku je totiž nutné tělu dodat nutričně hodnotné, vyvážené jídlo, ideálně s vysokým podílem zdravých sacharidů a komplexních bílkovin.

Vstávejte v tu samou dobu každý den

Abyste se ráno neprobouzeli ještě unavenější, než když jste šli večer spát, měli byste dodržovat pravidelný spánkový režim. To znamená vstávat i chodit spát ve víceméně stejnou dobu. Zabráníte tak tomu, aby vám budík zazvonil v nevhodnou chvíli, například uprostřed REM fáze.

Obklopte se barvami

Pozitivní náladu po ránu podpoříte i tím, že se obklopíte barvami. Pokud se chcete navíc cítit sebevědomě, můžete si obléknout i barevné oblečení. Díky němu budete výraznější pro lidi ve svém okolí a podvědomě se budete cítit sebevědoměji.

Vytvořte si ranní návyk, který vám bude dělat radost

Ranní rutina je pro řadu lidí něco nepříjemného. Je to část dne, kdy se musí co nejrychleji vypravit do práce, případně odvézt děti do školy či školky. A kdy jsou tedy vystaveni vysokému stresu. Zkuste tuto logiku narušit a začleňte do vaší ranní rutiny něco, co vám udělá radost a na co se budete naopak těšit. Uvidíte, že rána pak přestanou být takovým strašákem jako doposud.-mm-

Five tips for an effective morning routine: start the day on the right foot

Your morning routine largely determines how efficient, positive and successful you will be during the upcoming day. If you commit long-term transgressions against a healthy morning routine and fail to follow habits that will help you better face the daily challenges both at work and in your personal life, you put yourself at risk of not fulfilling your potential. Here are five tips on building an effective and sustainable morning routine.

These tips were published by Addicted2Success.com.

Expose yourself to natural light

Circadian rhythms are our body's natural rhythms that affect how much energy we have at different times of the day, how we feel, what hormones our body produces, and when we are ready to go to sleep. These cycles are largely influenced by sunlight. Therefore, if you want to feel good and wake up feeling alert in the morning, expose yourself to as much natural sunlight as possible first thing in the morning. For example, have breakfast on the balcony.

Eat a nutritious breakfast

Having broached the subject of breakfast in the previous point, it is worth noting that people who skip breakfast to save time are setting themselves up for a problem in the long run. After many hours of sleep, it is essential to provide the body with a nutritionally valuable, balanced meal, ideally with a high proportion of healthy carbohydrates and complex proteins.

Get up at the same time every day

To avoid waking up in the morning even more tired than when you went to bed, you should follow a regular sleep schedule. This means getting up and going to bed at more or less the same time so as to prevent your alarm clock from going off at the wrong time, for example in the middle of the REM phase.

Surround yourself with colours

You can also boost your positive mood in the morning by surrounding yourself with colours. If you want to feel extra confident, you can also wear colourful clothes. It will make you more noticeable to the people around you and subconsciously make you feel more confident.

Create a morning habit that makes you happy

The morning routine is something many people find unpleasant. It is the part of the day when they have to get to work as quickly as possible, or take their children to school or daycare. Thus it is also a time when they are under a lot of stress. Try to disrupt this logic and incorporate something into your morning routine that makes you happy and you can then look forward to. You will see how you will then stop dreading mornings as you did before.


-mm-

    Zdroj: Addicted2Success - web věnovaný osobnímu rozvoji a úspěchu v podnikání i životě