How to learn to negotiate and leave every meeting as a winner

Jak se naučit vyjednávat a odcházet z každého jednání jako vítěz?

Vyjednávání je proces, během kterého je potřeba najít kompromis mezi oběma stranami a přitom si udržet pokud možno co nejlepší podmínky. Umění vyjednávat se vám bude hodit jak v práci (při jednání s obchodními partnery, podřízenými, kolegy nebo třeba s vedením o výši vašeho platu), tak i v běžných, každodenních situacích. Zde je několik tipů, které vám pomohou dosáhnout během vyjednávání toho, co chcete.

Skutečně věřte v to, co nabízíte

Abyste se dostali do správného stavu mysli, kdy se nenecháte vašim partnerem ve vyjednávání zadupat, musíte především věřit, že to, co můžete druhé straně nabídnout, má skutečně vysokou hodnotu. Pokud nejste o tomto faktu bytostně přesvědčeni, těžko o tom budete přesvědčovat váš protějšek.

Předem si určete hranici, za kterou nepůjdete

Pokud je to možné, určete si předem hranici, za kterou za žádných okolností nepůjdete, a tu si skutečně během vyjednávání udržte.

Nabídněte nový pohled na danou věc

Jak uvádí Forbes, druhá strana většinou na jednání přichází s určitými představami a s určitým plánem, od kterého nechce ustoupit. Toto přesvědčení lze narušit jedině tak, že nabídnete nový pohled na celou situaci, relativizujete pohled, který má druhá strana, a získáte tak zcela nový vyjednávací prostor.

Za ústupky chtějte něco na oplátku

Pokud jste nuceni skutečně udělat určité ústupky, vždy za to chtějte něco na oplátku. Nikdy nedělejte ústupky, aniž by z toho nevzešel určitý kompromis, ze kterého těžíte i vy.

 

-mm-  

How to learn to negotiate and leave every meeting as a winner

Negotiation is a process in which you need to find a compromise between two sides, while trying if possible to maintain the optimum outcome for yourself. The art of negotiation will prove handy not only at work (when talking to business partners, subordinates, colleagues or, say, with your manager about your pay) but also in common, everyday situations. Here are some tips that will help you achieve what you want in negotiations.

Truly believe in what you are offering

In order to get into the right frame of mind so you are not downtrodden by the other person, you must genuinely believe that whatever it is you are offering is truly valuable. If you are not really convinced of this yourself, you will have a hard time persuading others.

Set a limit in advance you will not go below

If possible, define in advance a minimum limit you will not go below in any circumstances and stick to this during the negotiations.  

Offer a new view of the given topic

As Forbes states, the other party usually comes to the meeting with certain expectations and a plan they have no intention of changing. The only way to make them shift their position is to offer a new perspective on the whole situation, relativising their particular standpoint and thus creating a completely new negotiating space.

Always demand something in return when you make a concession

If you are really forced to make some concessions, you should always want something in return. Never make a concession without reaching a compromise that you profit from as well.

 

-mm-

    Zdroj: Forbes.com - prestižní americký časopis a web věnovaný obchodu