Develop nerves of steel and focus on results like extreme athletes

Vypěstujte si nervy z oceli a orientaci na výsledky stejně jako extrémní sportovci

Je známo, že extrémní sportovci mají skutečně pevné nervy a odhodlání pro věc. Jak toho ale dosáhli? Mezi těmi skutečně nejlepšími profesionály je pár shodných pojítek mezi adaptací na nebezpečí a silou jejich myslí.

Pohybová meditace

Práce s dechem a meditace jsou osvědčené metody, které napomáhají získat hlubší pohled do nitra mysli. Zároveň pomáhají člověku oprostit se od situací, které by v jiném případně mohly narušit jejich pozornost.

Mnoho extrémních sportovců využívá meditaci k nasměrování svého soustředění na jediný cíl. Vzhledem k tomu, že pozornost je flexibilní a směrovatelná, je potřeba cíleně pracovat s jejím zaměřením, abychom se nenechali rozptylovat méně podstatnými okolnostmi. Chůze a jóga jsou efektivními formami pohybové meditace, které umožňují cílené zaměření a budování rutiny podle jejich potřeb.

Pokud se snažíte dosáhnout výsledků se standardními meditačními strategiemi, zkuste to změnit po vzoru extrémních sportovců – kombinujte to s pohybem.

Cílená zvědavost

Cílená zvědavost je dovednost, která se rozvíjí, když se vášnivě ponoříte do nějaké oblasti učení a rozvoje. Například akrobatičtí lyžaři bývají posedlí různými způsoby, jak se ve vzduchu otáčet přes překážky, a vytvořili tak téměř neomezené množství způsobů, jak provádět své triky i mimo ně.

I přes neúspěchy je právě cílená zvědavost přivádí stále zpátky k překážkám, aby hledali možnosti, jak je překonat. Je to akt odolnosti usnadněný zvědavostí. Ne vždy vidíme úspěch okamžitě. Cílená zvědavost vám pomůže vrátit se zpět k tématu a klást otázky typu: Co se stalo? Proč se to pokazilo?

Inspirujte se ve sportu a nevzdávejte se. Ptejte se sami sebe, co můžete dělat příště jinak v konkrétní oblasti, ve které jste neuspěli.

Periferní logika

Periferní logika je pouze rozšířením řízené zvědavosti. Pokud jde o zkušenosti lyžařů, je to například odpověď na otázku: „Co musím udělat, abych byl příště úspěšný?“. Odpověď na tuto otázku bývá často hned vedle toho, co hledáme. Někdy se musíme k překážce přiblížit ze zcela jiného úhlu, ale někdy i malé vylepšení může výrazně ovlivnit úspěšnost.

Cílené odpojení

To, jak extrémní sportovci jednají se strachem, se u každého z nich liší. Jejich schopnost obejít svůj autonomní nervový systém a vytvořit kanál pro zaměření se na daný úkol je na špičkové úrovni. Je to vrcholová forma všímavosti a meditace, která vychází ze soustředěného odpojení. Umožňuje jim zachovat si pocitovou bezpečnost a schopnost pokračovat i v náročném nebo přímo nebezpečném úkonu.

Cílené odpoutání přichází, když víte, že jste během přípravy udělali skutečně vše. Víme, do čeho jdete, víme, co chcete, a ukazujete se, že do toho dáváte vše. Cokoli se stane poté, je mimo vaši kontrolu. Když v tu chvíli najdete mír, získáte i ty nejlepší výsledky.

 

Úspěch je dosažitelný, pokud jste ochotni přizpůsobit se světu kolem vás a svět kolem vás zase přizpůsobit svým potřebám a přáním.

 

 

-bb-

Develop nerves of steel and focus on results like extreme athletes

Extreme athletes are known to have really strong nerves and commitment to the cause. But how did they achieve this? Among the truly outstanding professionals, there are a few common links between adaptation to danger and the power of the mind.

Movement meditation

Working with one's breath and meditation are proven methods that help provide a deeper insight into the mind. At the same time, they also help people eliminate situations that could otherwise distract their attention.

Many extreme athletes use meditation to direct their focus to a single goal. Given the fact that attention is flexible and directional, it is necessary to work in a targeted manner so as not to be distracted by less significant circumstances. Walking and yoga are effective forms of movement meditation that allow targeted focus and building a routine according to needs.

If you are attempting to achieve results using standard meditation strategies, try to change this by following the example of extreme athletes, combining meditation with movement.

Targeted curiosity

Targeted curiosity is a skill that develops as you passionately immerse yourself in an area of ​​learning and development. For example, acrobatic skiers tend to be obsessed with different ways to spin in the air around obstacles, creating an almost unlimited number of ways to perform their tricks and more.

Despite their failures, it is precisely targeted curiosity that makes them return to obstacles and seek ways to overcome them. It is an act of resilience facilitated by curiosity. Success is not always immediately visible. Targeted curiosity will help you get back to the topic and ask questions like: What happened? Why did it go wrong?

Be inspired by sports and don't give up. Ask yourself what you can do differently next time in a specific area in which you have failed.

Peripheral logic

Peripheral logic is only an extension of controlled curiosity. In terms of the experience of skiers, for example, it is the answer to the question: "What do I need to do to succeed next time?" The solution is often close at hand: occasionally, we may have to approach the obstacle from a completely different angle but sometimes even a minor improvement can have a significant effect on success.

Targeted disconnection

The way extreme athletes deal with fear is different in each case. Their ability to bypass their autonomic nervous system and create a channel for focusing on a given task is top notch, the ultimate form of mindfulness and meditation based on concentrated disconnection. This allows them to maintain emotional security and the ability to continue in a demanding or directly dangerous task.

Targeted detachment comes when you know you really did everything possible during preparation. You know what you're getting into, you know what you want, and you show you are giving it everything. Whatever happens afterwards is beyond your control. If you find peace at that moment, you will obtain the best results.

 

Success is achievable if you are willing to adapt to the world around you and adapt the world around you to your needs and desires.

 


-bb-

    Zdroj: Addicted2Success - web věnovaný osobnímu rozvoji a úspěchu v podnikání i životě