The importance of 360° feedback is growing

Význam 360° zpětné vazby roste

COVID-19 urychluje přechod společností na virtuální práci a zaměstnavatelé hledají vhodné cesty, jak sledovat, hodnotit a posouvat zaměstnance i firmu k výsledkům, aniž by vývoj ustrnul. Ukazuje se, že významným nástrojem v této práci může být 360° zpětná vazba.

Nástroj je systémem vzájemného hodnocení. Ačkoli samotný termín vznikl v 50. letech 20. století, k rozšíření metody došlo až v 90. letech. Zpočátku byla 360° zpětná vazba využívána k hodnocení manažerů, později se rozšířilo její použití i na další úrovně.

Podle nedávného průzkumu americké konzultační společnosti 3D Group nicméně došlo rapidnímu nárůstu rozšíření nástroje pro hodnocení i nižších linií primárně po roce 2016, tedy dříve, než vypukla pandemie. Důvodem je dle závěrů zejména skutečnost, že se významně začaly měnit způsoby práce, jakým pracujeme a zaměstnavatelé i zaměstnanci potřebují upřímné posouzení toho, jak se s těmito změnami vyrovnávají.

Jádrem 360° zpětné vazby je srovnávací analýza: jak vidíte sebe a jak vás vidí ostatní. Poskytnutím tohoto indexu sebeuvědomění pomáhá odhalit slepá místa i skryté silné stránky – zjistí, kde svou práci přeceňují, nebo naopak podceňují. Díky jasné zpětné vazbě s minimálním zkreslením mají zaměstnanci jasný ukazatel stupně jejich sebevědomí a mohou si lépe uvědomit jejich dopad na práci ostatních.

Jak se způsoby práce vyvíjí, je důležité průběžně sledovat i změnu chování během času a za různých okolností. Velmi rychle se může stát, že někdo, kdo vynikal v budování vztahů v osobní rovině, bude muset najít nové metody pro virtuální komunikaci. Stejně tak mohou začít vynikat lidé, kteří si v kanceláři drželi spíše odstup.

Zaměstnanci budou potřebovat zpětnou vazbu o tom, jak efektivní je jejich chování v tomto novém prostředí, aby věděli, které nové dovednosti budou potřebovat a které stávající silné stránky jim nyní budou k užitku.

Vzájemná hodnocení pomohou lidem lépe porozumět tomu, jak se přizpůsobit novým technologiím, i když se samotná technologie stává součástí procesu. Zvažte, jak 360° zpětnou vazbu můžete lépe začlenit do vašich stávajících systémů hodnocení.

 

 

-bb-

The importance of 360° feedback is growing

COVID-19 is accelerating the transition of companies to virtual work as employers seek suitable ways to monitor, evaluate and move employees and the company towards results without stagnating development. It turns out that 360° feedback can be an important tool in this effort.

The tool is a mutual evaluation system. Although the term itself originated in the 1950s, the method did not become widespread until the 1990s. Initially, 360° feedback was used to evaluate managers; later its use was extended to other levels.

However, according to a recent survey by the US consulting company 3D Group, there has been a rapid increase in the expansion of this evaluation tool to lower lines, primarily after 2016, i.e. before the outbreak of the pandemic. According to the conclusions, the reason is mainly the fact that ways of working started to change significantly and employers and employees needed an honest assessment of how they were coping with the changes.

At the heart of 360° feedback is benchmarking: how you see yourself and how others see you. By providing this index, self-awareness helps to reveal blind spots and hidden strengths: people find out where they overestimate or underestimate their work. Thanks to clear feedback with minimal bias, employees have a clear indicator of their confidence and can better understand their impact on the work of others.

As ways of working evolve, it is important continuously to monitor changes in behaviour over time and under different circumstances. It can happen very quickly that someone who has excelled in building relationships on a personal level will have to find new methods for virtual communication. People who have tended to keep their distance in the office can also start to excel.

Employees will need feedback on how effective their behaviour is in this new environment so they know which new skills they will need and which existing strengths will now benefit them.

Peer reviews will help people better understand how to adapt to new technologies even as the technology itself becomes part of the process. Consider how you can better integrate 360​​° feedback into your existing rating systems.

 

-bb-

    Zdroj: Strategy+Business - americký magazín o strategiích v podnikání