How long before you can make your staff change?

Za jak dlouho dokážete přimět své lidi ke změně?

Návyky jsou užitečné, protože jsou efektivní. Nemáme mozkovou sílu přemýšlet o všem, co děláme, takže potřebujeme zkratky. Jízda na kole, otevření dveří, pozdravení – to vše dokážeme bez toho, abychom zatěžovali naši mysl detaily a náročnější úvahou. Bez návyků se neustále snažíte najít vhodnou reakci na každou situaci bez ohledu na to, kolikrát jsme ji už zažili. Bez tradic se život stává nejistým – nesnesitelně nejistým.

Když se ocitnete na známém místě, opakované chování vede váš mozek k naučeným reakcím, aniž byste opravdu přemýšleli. Problém je v tom, že mozek nedokáže rozlišit, zda je tato reakce špatná nebo dobrá. Zlozvyk by vám mohl překážet v tom, čeho chcete dosáhnout.

Také skupiny mají své zvyky – naučené sekvence chování mezi členy stejné skupiny. Cokoli, od toho, jak se jednotlivci oblékají přes fráze a klišé až po jejich úsilí, které jsou schopny vyvinout pro zákazníka nebo mezi členy navzájem.

Zvyky ostatních ovlivňují naše zvyky v řetězci jemných vlivů. Přejímáme zvyky od okolí. Částečně je to proto, že se vědomě porovnáváme. Tak funguje móda. Každý nosíme určitý styl oblečení. Oblečení i styl jednání je specifický pro konkrétní generace a může po celý život ovlivňovat jejich pohled na to, co je „normální“.

Jak lze změnit dlouhodobý zvyk? Americký chirurg Maxwell Maltz si v 60. letech všiml, že pacientům po amputaci trvalo přibližně tři týdny, než přestali cítit chybějící končetinu. Dospěl tím ke své známé teorii, že ke změně návyku stačí 21 dní.

Pravdou ale je, že různé návyky vyžadují různý čas a úsilí. Práce Anne Graybiel na univerzitě MIT však poodhalila, jak se v bazálních gangliích formují nervové vzorce, které ovlivňují návyky a činy. Ve svém experimentu nechávala potkany hledat v bludišti čokoládu. Ukázalo se, že zpočátku byla jejich mozková aktivita vysoká, jak se mozek krys učil cestu k odměně. Po čase zůstala mozková aktivita vysoká pouze na začátku a na konci cesty. Ukazuje se, že všechno mezi tím ve skutečnosti nevyžadovalo aktivní myšlení ani učení.

Jednotliví lidé se učí, když poprvé čelí novým zkušenostem. Naučí se procházet bludištěm, aby našli čokoládu, a pak se učit přestanou, aniž by si toho byli vědomi. Proto se organizace mohou tak zřídka měnit samy. Špatné je, že ve svém životě kvůli tomu můžete dělat věci, které nejsou užitečné, zdravé nebo vhodné, aniž byste vůbec o jejich dopadu přemýšleli. Uvíznete v rutinách.

Aby jedinci nebo skupiny získaly nové návyky, prvním krokem jsou nové zkušenosti. Jejich mozky se do aktivity zapojí, protože je pro ně nová. Toho je nutné využít. Zkušenost musí být dostatečně nová, aby zaujala, a dostatečně poutavá, aby vyvolala nové myšlenky. Pokud se jedná o nový nápad dodaný starým způsobem, pak tyto výzvy řeknou mozku, aby přestal myslet.

Zároveň je potřeba tyto nové poutavé zkušenosti předkládat zas a znovu. Dokud se nevyvinou nové zvyky, které nahradí ty staré. Ani organizace nemohou fungovat bez automatizace určitých procesů a chování.

Zároveň je nutné si velmi přesně uvědomit, jak nový zvyk vypadá, kdy k němu dojde a co se v důsledku toho stane. Protože mozek si musí vymyslet cestu od pohodlného, ​​uklidňujícího, známého starého zvyku k novému chování, které může být zpočátku nepohodlné a nemá k němu důvěru.

Návyky jsou spojeny s cíli. Chceme čokoládu, sledujte cestu bludištěm. Zaujměte proto lidi přemýšlením o propojení toho, co chtějí, s tím, co dělají, a výsledkem. Pokud staré zvyky nepřinášejí efekt, pak lze na základě touhy vybudovat nové chování. Nové cíle svým lidem vizualizujte. Díky této metodě usnadníte mysli vytvářet nové vzory, které se v daném čase stávají novým způsobem chování. Zrodí se tak nový zvyk.

 

 

-bb-

How long before you can make your staff change?

Habits are useful because they are effective. We don't have the brain power to think about everything we do, so we need shortcuts. Cycling, opening doors, greeting: we can do all these things without burdening our minds with details and more demanding thinking. Without such habits, we are constantly trying to find the right response to every situation, no matter how many times we have experienced it. Without traditions, life becomes uncertain - unbearably uncertain.

When you find yourself in a familiar place, repetitive behaviour leads your brain to learned reactions without really thinking. The problem is that the brain cannot tell if this reaction is good or bad. The bad habit could hinder what you want to achieve.

Groups also have their own habits - learned sequences of behaviour among members of the same group. This applies to anything, from how individuals dress, through phrases and clichés to their efforts, which they are able to develop for customers or mutually with group members. 

The habits of others affect our own habits in a chain of subtle influences. We adopt habits from our environment, partly because we are consciously comparing ourselves. This is how fashion works: we each wear a certain style of clothing. Clothing and style of conduct are specific to specific generations and can affect their view of what is "normal" throughout their lives.

How can a long-term habit change? In the 1960s, US surgeon Maxwell Maltz observed that it took approximately three weeks for patients who had undergone an amputation to stop feeling a missing limb. He came to his well-known theory that 21 days is enough to change a habit.

The truth, however, is that different habits require different times and effort. However, Anne Graybiel's work at MIT University has revealed how nerve patterns are formed in the basal ganglia that affect habits and actions. In her experiment, she had rats look for chocolate in a maze. It emerged that at first brain activity was high as the rats' brains learned their way to reward. Over time, brain activity remained high only at the beginning and end of the journey. It turns out that everything in between did not really require active thinking or learning.

Individuals learn when they face new experiences for the first time. They learn to walk through a maze to find chocolate, and then they stop learning without realising it. That's why organisations can seldom change on their own. The bad thing is that you can do things in your life that are not useful, healthy or appropriate without even thinking about their impact. You become stuck in routines.

In order for individuals or groups to acquire new habits, the first step is new experiences. Their brains engage in activity because things are new to them. This must be used. The experience must be new enough to engage and engaging enough to evoke new ideas. If it is a new idea delivered the old way, such challenges tell the brain to stop thinking.

At the same time, these engaging new experiences need to be presented repeatedly until new habits develop to replace the old ones. Likewise organisations cannot function without automating certain processes and behaviours.

It is also necessary to realise exactly what a new habit looks like, when it will occur and what will happen as a result. This is because the brain needs to create a path from a comfortable, soothing, familiar old habit to a new behaviour that may initially seem awkward and unreliable.

Habits are associated with goals. We want chocolate, so follow the path through the maze. Therefore, engage people by thinking about connecting what they want with what they do and the result. If old habits do not have an effect, then new behaviour can be built on the basis of desire. Visualise new goals for your staff. This method will make it easier for the mind to create new patterns that become new ways of behaving at a given time. This will then give birth to a new habit.


-bb- 

    Zdroj: Management Issues - britský portál s novinkami, analýzami a názory z oblasti managementu