Earn the respect of people around you by using these six tips

Získejte uznání svého okolí pomocí těchto šesti tipů

Pokud chcete mít úspěšnou kariéru v managementu, musíte si pečlivě vybudovat kvalitní osobní značku a získat respekt svého okolí. Jak získat uznání lidí kolem? Pomocí těchto šesti tipů.

Tyto tipy uveřejnil Entrepreneur.com.

Jednejte s ostatními jako rovný s rovným

Respekt si může získat jenom ten člověk, který jej projevuje ostatním. Chovejte se ke všem s úctou a i s lidmi na nižších pozicích jednejte lidsky, jako rovný s rovným.

Podporujte lidi kolem sebe v jejich silných stránkách

Jednou z nejsympatičtějších věcí je, když lidi kolem sebe podporujete v tom, co je baví, nebo v tom, v čem jsou dobří.

Naučte se naslouchat

Opravdu vnímejte, co vám druhý člověk říká, když se s ním bavíte. Zapamatujte si klíčové body vaší konverzace a na ně pak odkazujte, až se s dotyčným budete bavit příště.

Buďte sebevědomí v tom, co umíte

Lidé nebudou respektovat vás a vaše schopnosti, pokud si vy sami nebudete věřit. Mějte neochvějnou víru v ty schopnosti, kterými jste si u sebe skutečně jistí.

Na nic se nevymlouvejte

Nikdy se na nic nevymlouvejte a přijměte zodpovědnost za své jednání i za výsledky vaší práce.

Šiřte pozitivní náladu

Uznání si nikdy nezískáte, pokud budete na svět kolem sebe nahlížet negativně. Šiřte pozitivní náladu, snažte se vždy lidi kolem sebe povzbuzovat a celkově mít pozitivní pohled na svět.-mm-

Earn the respect of people around you by using these six tips

If you want to achieve a successful career in management, you must carefully build a high-quality personal brand and earn the respect of people around you. How to achieve this? By using the following six tips.

These tips were published by Entrepreneur.com.

Treat others like equals

You can only earn respect if you yourself respect other people. Treat everyone with dignity and also treat people on a lower level as equals.

Support people around you in their strengths

One of the most likeable things is when you support people around you in what they enjoy or are good at.

Learn to listen

When talking to someone, pay proper attention to what they are saying. Remember the key points of your conversation and refer to them next time you speak to the same person.

Be confident in what you are good at

People will not respect you and your skills if you yourself do not believe in them. Have faith in the skills you are certain you have.

Never make excuses

Never make any excuses: accept accountability for your actions and the results of your work.

Spread positive vibes

You will never earn respect if you always look at the world around you in a negative light. Spread positive vibes, always inspire the people around you, and generally have a positive outlook on the world.-mm-

    Zdroj: Entrepreneur.com - portál předního amerického časopisu pro podnikatele