Five qualities of content that has the potential to go viral on social media

Pět vlastností, které musí mít obsah, který má potenciál stát se virálním na sociálních sítích

Sociální sítě a jejich propojenost otevřely dosud nevídané možnosti specialistům marketingu. Jednou z nejúčinnějších cest, jak dostat vaši značku k co největšímu počtu lidí, je nabídnout jim obsah, který budou sami uživatelé sdílet a virálně šířit mezi sebou. Zde je pět tipů, jak připravit takový obsah, který lidé budou sami sdílet.

Exkluzivita

Obsah by měl být exkluzivní a neznámý. Zároveň by se mělo jednat o premiéru a nová fakta, nikoliv již známé věci.

Formát: video

Podle nedávného článku na LinkedIn Pulse začíná formát videa převládat na sociálních sítích a celému internetu a právě video má největší šanci být sdíleno uživateli, ať už se jedná o Instagram, TikTok, Facebook ale překvapivě třeba i LinkedIn.

Humor

Humor je nejzaručenějším způsobem, jak dostat váš obsah mezi lidi.

Jednoduchost

Sdílený obsah je vždy zábavou a jako takový musí být úderný, jednoduchý a lehce pochopitelný.

Výzva k akci

Dobrým způsobem, jak aktivně zapojit uživatele a zajistit tak další šíření obsahu, je vyzvat k uživatele k reakci nebo ke komentáři. Například ve smyslu: „Napište do komentáře, jestli se vám něco podobného také stalo.“

 

-mm-

Five qualities of content that has the potential to go viral on social media

Social networks and their interconnectedness opened an entirely new field to marketing specialists. One of the most efficient ways of getting your brand to as many people as possible is offering them a content that the users themselves will share and spread virally between one another. Here are five tips on creating such a content that people themselves will share.

Exclusivity

The content should be exclusive and unknown. At the same time, it should be a premiere that presents new facts, not just things already known.

Format: Video

According to a recent LinkedIn Pulse article, the video format starts to dominate social networks and the whole Internet, and it is video that is most likely to be shared by users - be it on Instagram, TikTok, Facebook, but surprisingly also LinkedIn.

Humor

Humor is the best way to ensure your content will get shared by people.

Simplicity

Sharing content is always a leisure time activity for fun. As such, it must be to the point, simple and easily understandable.

Call to action

A good way to actively engage users and to make sure that the content gets further shared is inviting users to react or to leave a comment. Something like: “Leave a comment if something similar happened to you too.”

 

-mm-

    Zdroj: LinkedIn Pulse - blogovací platforma sociální sítě LinkedIn