When business is not going well: Three tips that will help you get back on your feet

Když se obchodům nedaří: Tři tipy, které vám pomohou postavit se opět na nohy

Každý obchodník si tím občas projde. Občasný propad v prodeji je součástí prodejní profese od nepaměti. Nezáleží přitom na tom, co propad způsobilo. Záleží hlavně na tom, jak se s danou situací vypořádáte a jak rychle se takříkajíc postavíte opět na nohy. Máme pro vás tři tipy, co dělat, když čelíte propadu ve vašich prodejních číslech.

Vaše současná klientela představuje poklad

Jak uvádí článek na LinkedIn Pulse, mnozí obchodníci jsou natolik soustředění na hledání nových klientů, že si neuvědomují, jaký poklad představuje jejich současná klientela. Vašim zákazníkům byste se měli věnovat průběžně a vždy, ale je to právě v období útlumu, kdy byste se s nimi měli spojit, promluvit si o tom, jak se jim daří, co plánují a jak se jim líbí vaše služby, a z těchto hovorů potom mohou vzniknout nové obchody nebo alespoň podněty pro to, co by se dalo z vaší strany dělat jinak.

Nejsou již vaše prodejní metody zastaralé či vyčpělé?

Obchodníci často hledají problémy v detailech. Svému systému, který doteď úspěšně používali, věří natolik, že se bojí na něm cokoliv většího změnit. Doba se ale mění, trendy se vyvíjejí a je potřeba reagovat na aktuální situaci. Žádný obchodní model nevydrží navždy. Propad v prodeji je proto vaše šance udělat si audit stávajícího systému a zkusit některé věci dělat zcela nově a jinak.

Ideální příležitost posunout se někam dál

Možná jste se tolik soustředili na obchod, že jste zapomněli sledovat, kam se posunula vaše konkurence či jaké moderní technologie jsou momentálně na trhu. Nyní máte čas inovovat váš produkt nebo způsob, jakým jednáte se zákazníky. Zjistěte, jaké jsou novinky, nové trendy, inovace. Prozkoumejte váš web, jestli nepůsobí zastarale nebo jestli je optimalizovaný i pro mobilní zařízení. Jednoduše vypilujte vaši nabídku tak, aby odpovídala očekáváním moderního zákazníka.

 

-mm-

When business is not going well: Three tips that will help you get back on your feet

Every salesperson goes through it from time to time. Experiencing an occasional drop in sales has been a part of this business from the very beginning. It doesn't matter what caused the problem. What matters is how you deal with the situation and how quickly you get back on your feet. We have three tips for you on what to do when you are facing a drop in sales.

Your current clientele is a gold mine

As an article on LinkedIn Pulse states, many businesspeople are so focused on seeking new clients that they do not realize how valuable their current clientele is. Although you should stay in contact with your customers regularly, all the time, it's especially when you have a drop in sales that you should get in touch with them, talk to them about how things are going, what their plans are, and how they like your services. From these talks, you can arrange business or at least have some new ideas for what could be done differently on your part.

Are your sales methods old and worn out?

Businesspeople often look for problems in details. They trust the system they have been using for so long that they are afraid to change anything about it. However, times change, trends develop and it is necessary to react to the current situation. No business model lasts forever. A drop in sales is your chance to make an audit of your current system and try to do things in a new and different way.

An ideal opportunity to move forward

Maybe you have focused so much on business that you forgot to keep track of your competition or new technologies available on the market. Now it is your turn to innovate your product or the way you deal with customers. Learn what's new, new trends and innovation. Go through your website, find out if it's obsolete or if it's optimized for mobile devices. Simply perfect your offer so that it meets the expectations of the modern customer.

 

-mm-

    Zdroj: LinkedIn Pulse - blogovací platforma sociální sítě LinkedIn