Are your sales results bad? It may be a problem with the quality of your leads

Máte malou prodejní úspěšnost? Možná je problém v kvalitě vašich kontaktů

Někdy méně znamená více. Co se týče kontaktů na potenciální klienty, platí pravidlo, že kvalita předčí kvantitu. Pokud máte stovky kontaktů, ale jejich kvalita pokulhává, ve výsledku je efektivita vaší práce mnohem nižší, než když máte pouze hrstku velmi kvalitních kontaktů s vysokou mírou úspěšnosti. Jestliže máte málo kvalitních kontaktů a vaše úspěšnost pokulhává, problém může být v jedné z následujících oblastí.

Chyby v kategorizaci kontaktů

Podle serveru Entrepreneur.com mnoho obchodníků nedostatečně rozděluje kontakty do různých segmentů. Pokud dovedete potenciální klienty rozdělit do skupin podle demografických faktorů, zdrojů kontaktu nebo jiných parametrů, a následně nabídnout specifická řešení pro jednotlivé podskupiny, míra úspěšnosti se může výrazně navýšit.

Příliš rychlá diskvalifikace klientů

Problém také může být v tom, jakým způsobem diskvalifikujete klienty. Jestliže zákazníka „odepíšete“ ihned co zjistíte, že nemá v určité oblasti zájem, zamyslete se nad tím, jestli není třeba změnit vaši strategii. Můžete například klientovi nabídnout pouze částečnou nebo jinou službu, případně jeho kontakt využít někdy v budoucnosti.

Málo zdrojů nových kontaktů

Jestliže máte pouze jeden nebo málo zdrojů kontaktů, může se stát, že tento zdroj se po nějakém čase „vyčerpá“. Oslovujte potenciální zákazníky napříč různými komunikačními a propagačními kanály, nespoléhejte příliš na jeden zdroj, a obměňujte vaše marketingové kampaně tak, abyste vždy oslovovali trochu odlišnou cílovou skupinu.

 

-mm-

Are your sales results bad? It may be a problem with the quality of your leads

Sometimes less is more. When it comes to leads, the „quality beats quantity“ rule applies fully. If you have hundreds of leads, but of poor quality, in the end your work efficiency might be much lower than it would be with a small number high-quality leads with high conversion rate. If you have only few quality leads and your conversion is poor, there might be a problem in one of the following aspects.

Mistakes in categorizing leads

According to Entrepreneur.com, many businesspeople insufficiently divide their leads into various segments. If you manage to separate prospective clients into groups according to demographic factors, lead source or other parameters, and then offer specific solutions for individual sub-groups, your conversion rate might sky rocket.

Too quick to disqualify prospects

The problem might also be in the way you disqualify prospects. If you „throw the prospect overboard“ once you learn that they are not interested in certain ways, think about whether it might not be necessary to change your strategy. You might, for instance, offer the client just a partical service or even a different service, or use the contact in the future.

Too few lead sources

If you have just one or just a few lead sources, it might happen that the source „dries out“ after some time. Address prospects throughout various communication and marketing channels, do not rely on just one source, and change your marketing campaigns so that you always address a little different target audience.

 

-mm-

    Zdroj: Entrepreneur.com - portál předního amerického časopisu pro podnikatele