Applying for a sales position? Here are three tips on how to write your CV

Ucházíte se o obchodní pozici? Máme pro vás tři tipy, jak napsat CV

Kvalitně napsaný životopis vám zajistí mnohem vyšší šance být pozvaný na pohovor na vaši vysněnou pozici. Pouze několik drobných úprav podle konkrétního zaměření dané firmy povýší vaše CV o několik tříd výše. Obchodníci by navíc měli umět dokázat, že dokáží především prodat sami sebe, teprve tak mohou umět prodávat produkty firmy. Zde je několik tipů, jak by měl vypadat ideální životopis na obchodní pozici.

Použijte jednoduchou a přehlednou strukturu

Formátování vašeho CV by mělo být podle blogu společnosti SalesForce co nejjednodušší. Nepoužívejte exotické fonty ani neměňte velikost písma. Přeplácaná grafika vám může způsobit mnohem větší škody, než když formátování naopak uděláte přehnaně jednoduché. Soustřeďte se spíše na obsah než na formu. Barevné prvky vynechejte, tabulky také. V každém případě vygenerujte vaše CV ideálně v PDF, nikoliv v editovatelném formátu (.doc, .txt apod.), formátování by se vám totiž mohlo rozházet.

Zaměřte se na klíčová slova

Zamyslete se nad tím, jaká klíčová slova se pojí k pozici, na kterou se hlásíte. Přesnost, rychlost, dravost? Vaše CV by mělo být úderné, krátké a mělo by se točit právě kolem výrazů, které jsou pro danou oblast klíčové. Nepoužívejte otřepané fráze ani příliš květnatý jazyk. Strohost, jednoduchost a údernost. To jsou vaše silné zbraně. Uchazeči se příliš často moc rozepisují hlavně u popisu činností a povinností, které měli v rámci svých minulých pozic. Potlačte svoji přirozenou touhu napsat úplně všechno, co jste měli na starosti, a raději v krátkosti vypíchněte to, čemu jste se na dané pozici vy osobně naučili.

Používejte přesná čísla

Co se týče obchodních pozic, je nutné, abyste v CV používali co možná nejpřesnější čísla. Jaká byla vaše úspěšnost? Kolik telefonátů/schůzek jste zvládali během jednoho dne? Dobrý obchodník musí nutně znát svá čísla a statistiky, a vaši znalost těchto čísel dáte najevo právě tak, že je použijete ve vašem životopisu a zároveň si je budete poté pamatovat i na pohovoru.

 

-mm-

Applying for a sales position? Here are three tips on how to write your CV

A well-written resumé means significantly increasing your chances of being invited for an interview for your dream job. It just takes several small adjustments, keeping in mind the specifics of the company, to make your CV better on several levels. Salespeople should also be able to prove that they can sell themselves to show they're able to sell the company's products. Here are several pieces of advice on what an ideal CV for a business position should look like.

Use a simple and easy-to-navigate structure

The format of your CV should be as simple as possible, according to the SalesForce company blog. Don't use exotic fonts or font sizes. Exaggarated graphics can do more damage than a format that is too simple. You should focus on the content instead more than the form. Colorful elements and tables should also be avoided. In any case, generate your CV in PDF, not in an editable format (.doc, .txt etc); the formatting could get messed up.

Focus on key words

Think about what key words are connected to the position you are applying for: punctuality, speed, vigour? Your CV should be straight-to-the-point, short, and it should revolve around expressions that are key to the sector. Don't use clichés or flowery language. Brevity, simplicity and getting straight to the point are your strongest weapons. Applicants often write too much about the activities and duties they had as part of their previous positions. Suppress your natural desire to write down everything you did, and point out briefly what you learned at the position instead.

Use specific numbers

When it comes to business positions, you need to  use specific numbers in your CV. What was your conversion rate? How many phone calls / meetings did you manage to fit in one day? A good salesperson has to know their numbers and stats, and you will prove it by using them in your CV. Of course, then it's imperative to remember them by heart at the interview.

 

-mm-

    Zdroj: SalesForce Blog - blog na stránkách společnosti SalesForce