5 rules for writing emails to customers

5 pravidel pro psaní mailingů zákazníkům

Počet e-mailů, které denně odesíláme a přijímáme, má tendenci dělat náš přístup robotickým. Udělejte krok zpět a podívejte se na svůj mailing očima příjemce, je na čase oprášit své dovednosti. Přečtěte si pět strategií, jak učinit z e-mailu efektivní nástroj pro zapojení zákazníků.

1. Přečtěte si sdělení nahlas

Nic nezabije první dojem víc, než když selžete v základech. Pravopisné chyby, chybějící slova a další gramatické problémy – tyto chyby upozorňují na nedostatek pozornosti k detailům nebo obecný nedostatek zájmu. Udělejte si čas a nahlas si přečtěte své e-maily a všimněte si těchto zjevných chyb.

2. Personalizujte

Šablony jsou skvělé, ale jsou předvídatelné a průhledné. Je důležitější než kdy jindy ukázat, že rozumíte výzvám svého potenciálního zákazníka, takže buďte osobní. Trvá nějakou dobu, než prozkoumáte své příjemce a pochopíte jejich svět. Personalizace již nelze předstírat. Udělat si čas na přizpůsobení e-mailu zahrnuje využití jejich oborového jazyka a přizpůsobení se potřebám.

3. Pozor na předmět

Nesnažte se zákazníky oklamat zavádějícím předmětem zprávy. Narušíte tak důvěru. Chcete-li získat užitečné tipy, jak tvořit předmět zprávy, použijte jednoduše internet. Naleznete zde řadu skvělých tipů a doporučení, jak tvořit toto úvodní sdělení.

4. Připomeňte se s humorem

Je snadné se vzdát, když někdo neodpoví po jednom nebo dvou e-mailech. Někteří prodejci se rozhodnou vytrvat a propadnou zasílání stále stejných mailingů po celé týdny nebo měsíce. Zákazníky tím akorát podráždí. Místo toho uvažujte následovně. Váš první e-mail by měl být stručný, ale poučný a měl by být výzvou k akci. Pokud nedostanete odpověď, může být standardní i váš druhý e-mail, ale zkraťte jej. Pokud stále neobdržíte reakci, pošlete třetí mail a tentokrát zapojte pro odlehčení humor. Můžete tím získat víc než jen prostou odpověď.

5. Snadné naplánování schůzky

Pokud prodáváte služby, které vyžadují přímou podporu obchodního zástupce, zákazníci očekávají, že si u vás budou moci snadno zarezervovat schůzku online a podle svých vlastních podmínek. Nabídněte tuto možnost například formou interaktivního odkazu z mailu do plánovacího kalendáře. Vaše konkurence už to tak dělá. Tak proč vy ještě ne?

 

 

-bb-

5 rules for writing emails to customers

The number of emails we send and receive per day tends to make our approach robotic. Take a step back and look at your emails through the eyes of the recipient, and  brush up on your skills. Learn five strategies for making email an effective tool for engaging customers.

1. Read the message aloud

Nothing kills a first impression more than if you fail the basics. Errors such as spelling mistakes, missing words and other grammatical problems indicate a lack of attention to detail or a general lack of interest. Take the time to read your emails aloud and notice these obvious errors.

2. Personalize

Templates are great, but they are predictable and transparent. It's more important than ever to show that you understand your potential customer's challenges, so be personal. It takes some time to explore your recipients and understand their world. Personalization can no longer be faked; taking the time to customize email involves using their industry language and adapting it to your needs.

3. Pay attention to the subject

Don't try to fool customers with a misleading email subject. This will undermine trust. Use the Internet to get useful tips on how to compose a report. There are some great tips and tricks for creating this introductory message.

4. Remind them about you  with humor

It's easy to give up if someone doesn't reply after one or two emails. Some sellers choose to persevere and send the same email again and again over weeks or months. This just irritates customers. Instead, think as follows. Your first email should not only be brief but informative, but should also be a call to action. If you do not receive a reply, your second email may be standard, but short. If you still do not receive a response, send a third email and this time engage in light humor. You can get more than just a simple answer.

5. Easy appointment scheduling

If you sell services that require the direct support of a sales representative, customers expect to be able to easily book an appointment with you online and on their own terms. Offer this option, for example, in the form of an interactive link from an email to a planning calendar. Your competition is already doing it, so why aren't you?

 


-bb-

    Zdroj: Selling Power - online verze amerického časopisu určeného pro ředitele obchodu