5 principů adaptivního leadershipu

Lídři čelí nepředvídatelnosti, nedokonalým informacím, mnoha neznámým a musí rychle identifikovat potřebné akce a reakce. Reakce na krizi vyžaduje adaptivní vedení. Seznamte se s jeho principy.

Formulací pravděpodobných budoucích potřeb, trendů a možností je třeba budovat kolektivní porozumění a podporu proaktivity. Naopak přizpůsobení se situaci tak, aby probíhalo neustálé učení a podle potřeby se upravovaly reakce, je také klíčové. Zároveň je důležitá odpovědnost, včetně maximální transparentnosti rozhodovacích procesů a otevřenosti výzvám a zpětné vazbě. Toto jsou osvědčené klíčové principy, které pomáhají úspěšným firmám obstát i v sebetěžší krizi.

Vezměme si za příklad farmaceutickou firmu AstraZeneca a její jednání v průběhu pandemie COVID-19. Díky rozsáhlým čínským operacím se o viru dozvěděla brzy a začala pracovat na předvídání budoucích potřeb a problémů a současně se orientovat ve značných nejistotách a neznámých. Firma spojila tyto potřeby s širokou škálou interních a externích zúčastněných stran, aby získala závazek a podporu.

Přizpůsobila také řadu nových obchodních modelů a partnerství, aby účinně uspokojila nejnaléhavější potřeby v této situaci – zejména vývoj vakcín, ale také testování a screening metody, rozvoj zdravotnických zařízení a využití AI k podpoře diagnostiky a správě případů.

Snad nejpozoruhodnější je, že firma zavedla inkluzivní přístup k odpovědnosti se závazkem podporovat globální reakci na pandemii „co nejhospodárněji a nejspravedlivěji“ - včetně četných dohod o rozsáhlé výrobě a distribuci jakékoli úspěšné vakcíny s nulovým ziskem během období pandemie.

Na základě této a řady dalších zkušeností lze identifikovat pět společných zásad pro adaptivní leadership:

1. Zajistěte učení a přizpůsobení založené na důkazech

Adaptivní vedení znamená, že týmy a organizace musí neustále vyhodnocovat své akce, přičemž si uvědomují, že budou muset průběžně přizpůsobovat své intervence, jakmile se dozví více o výsledcích rozhodnutí. To vyžaduje jasné procesy pro určení nejlepších možností akce, shromažďování, tlumočení a jednání na základě důkazů. Včetně definování souboru klíčových opatření pro určení úspěchu nebo neúspěchu, zajištění průběžného sběru provozně relevantních údajů a stanovení jasného postupu, jak změny v datech a trendech vyvolají změny v akci.

2. Zátěžový test základních teorií, předpokladů a přesvědčení

Finanční instituce pravidelně procházejí zátěžovým testováním, aby bylo zajištěno, že zvládnou budoucí krize. Ostatní firmy by měly začít uvažovat podobně. Je třeba důkladně uvažovat o předpokladech a hypotézách, které vedou k adaptivní reakci, a to včetně simulace různých možných budoucích scénářů.

3. Podložte rozhodování relevantními předpoklady a hypotézami

Hlavní výzvou, které čelí lídři, je to, že data o COVID-19 se neustále mění a jsou často protichůdné. Tam, kde se lidé s rozhodovací pravomocí cítí ohroženy, je mnohem pravděpodobnější, že se vrátí k averzi k riziku a tichým reakcím, aby zajistily stupeň bezpečnosti, který vyplývá z úzce definovaných cílů.

Subjekty s rozhodovací pravomocí na různých úrovních proto musí mít jasno v tom, na čem zakládají své předpoklady a hypotézy. Musí vysvětlit, co se dělá a proč a jak bylo učiněno rozhodnutí, aby v případě, že budou zjištěny chyby, bylo možné v procesu zachovat důvěru.

4. Posilte transparentnost, začlenění a odpovědnost

Lidé na celém světe byli v krátkém momentě požádáni, aby učinili zásadní změny svého chování, což přináší významné náklady pro společnost, podniky a vlády. Vzhledem k tomu, že sázky jsou vysoké, je třeba zkoumat, jak byla učiněna dřívější rozhodnutí, s přihlédnutím k tehdy dostupným informacím. Pro maximalizaci učení je nutné průběžné hodnocení reakce. Taková hodnocení by měla zahrnovat všechny relevantní zúčastněné strany – od profesionálů po postižené populace.

5. Mobilizujte kolektivní akci

Krize COVID-19 je problém „komplexních systémů“, který vyžaduje změny v chování, pobídkách a ve vztazích mezi různými skupinami a organizacemi. Efektivní reakce proto musí vycházet ze spolupráce napříč různými obory, průmyslovými odvětvími a odborníky na mezinárodní, národní a místní úrovní – ambice, jejíž realizace se často ukázala jako obtížná.

Kolektivní akce v tomto ohledu mohou mít podobu koordinace (např. mezi podniky), partnerství mezi různými zájmovými skupinami (např. podniky a komunity) nebo dialogu mezi řadou zúčastněných stran. Adaptivní vedení hraje klíčovou roli při identifikaci sdíleného sladění cílů a prostoru pro kolektivní akci napříč různými silami a úrovněmi reakce. Takové interakce obohacují debaty, jsou inkluzivní a zlepšují odpovědnost za rozhodnutí.

 

-bb-

Zdroj: Harvard Business Review - zpravodajský portál vydavatelství přední americké obchodní školy Harvard Business School

Jak začít Selflearning používat?

Abyste měli jistotu, že Selflearning funguje, máme pro vás ukázkovou variantu na měsíc zdarma.

Vyzkoušet zdarma
Průběžně sledujete trendy a vývoj v oblastech, které vás zajímají
Získáváte návody a tipy, které jsou ihned využitelné v praxi
Vzdělávat se můžete na pracovišti i z domova